Notícies

pleno-extra-betera

Este dilluns, 6 de maig, a partir de les 19.00 hores se celebrarà el Ple Ordinari de l’Ajuntament de Bétera corresponent al mes de maig. A l’debat del Saló de Plens del Castell torna hui l’expedient sobre Declaració de Lesivitat de la liquidació del pressupost del 2014.

A continuació us deixem l’ordre del dia publicada:

1. RÈGIM JURÍDIC Aprovació, si escau de l’actes de les sessions anteriors, núm 04/2016 de 2 de Maig de 2016 i la núm 05/2016 de 30 de Maig del 2016.

2. RÈGIM JURÍDIC Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.

3. RÈGIM JURÍDIC Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària.

4. RÈGIM JURÍDIC Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària.

5. HISENDA.- Expedient sobre declaració de lesivitat Decret 453/2015, pel qual es va aprovar la liquidació de l’exercici 2014. Resolució Recurs Reposició suspensió execució liquidació.

6. HISENDA.- Expedient sobre modificació de crèdits nº 04/2016 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit a finançar amb romanent de tresoreria per a despeses generals.

7. HISENDA.- Expedient sobre dació compte al ple d’Informe de la Intervenció Municipal núm 156/2016, d’actualització avaluació compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de despesa previsió liquidació any 2016. Primer Trimestre exercici 2016.

8. HISENDA.- Expedient sobre Pla Econòmic financer Ajuntament de Bétera període 2016-2017, en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i Ordre HAP / 2105/2012.

9. PERSONAL.- Expedient 29-2016 sobre sol·licitud reconeixement compatibilitat empleat públic.

10. PERSONAL.- Expedient 41-2016 sobre sol·licitud reconeixement compatibilitat empleat públic.

11. SERVEIS SOCIALS.- Expedient sobre Reglament Regulador del Funcionament de l’Escola d’Estiu Municipal. Resolució d’Al·legacions i aprovació definitiva.

12. Agro Expedient sobre Reglament del “Consell Agrari Municipal” de Bétera. Aprovació inicial.

13. Agro Expedient sobre Ordenança reguladora de la implantació i ús de la guia de control de la mercaderia agrícola en el terme municipal de Bétera. Aprovació inicial.

14. URBANISME.- Expedient sobre resolució de la condició d’agent urbanitzador de la Unitat d’Execució “Alts de la Jonquera” redelimitada en l’àmbit de la Unitat d’Execució “Jonquera Nord” del Pla General de Bétera. Inici procediment.

15. URBANISME.- Expedient sobre resolució de la condició d’agent urbanitzador de la mercantil “Grup Immobiliari Tremón, SA” respecte dels programes d’actuació integrada del Sector de Sòl Urbanitzable Residencial “R-18” i de les Unitats d’Execució “Camí la Pobla Centre “i” Camí la Pobla Sud “de Sòl Urbà del Pla General de Bétera.

16. RÉGIMEN JURÍDICO.- Precs i preguntes.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment