img_1933-rDes del mes de desembre no hem tingut ple municipal a Bétera però per proper dilluns 6 de febrer l’Ajuntament de Bétera ha convocat dos seguits, un darrere l’altre. El primer convocat a les 19.00 hores serà el ple ordinari corresponent al mes de febrer. El segons, previst per a les 21:30 hores, serà un ple extraordinari sol·licitat per Mas Camarena-CUBE, PP i Ciutadans per reprovar públicament a Pedro Gallén.

A continuació vos deixem les dos ordres del dia publicades per l’Ajuntament de Bétera.

Sessió ordinària 1/2017

1. RÈGIM JURÍDIC Aprovació, si escau de les actes de les sessions anteriors no 13/2016 de 7 de novembre de 2016 i la no 14/2016 de 5 de desembre de 2016.

2. RÈGIM JURÍDIC Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.

3. RÈGIM JURÍDIC Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària.

4. RÈGIM JURÍDIC Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària.

5. HISENDA.- Expedient sobre Rectificació de Saldos comptables no RSC 01/2017.

6. HISENDA.- Expedient sobre dació compte d’Informe de la Tresoreria 03/2017 sobre període mitjà de pagament a proveïdors. Quart Trimestre 2016.

7. HISENDA.- Expedient sobre dació compte d’Informe de la Tresoreria Municipal no 04/2017 i de la Informe de la Intervenció no 04/2017 en compliment de la Llei 15/2010 de 5 Juliol, que modifica la Llei 3/2004 de desembre 29 per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Quart Trimestre 2016.

8. HISENDA.- Expedient sobre dació compte d’Informe de la interventora municipal no 16/2017 sobre actualització avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de despesa previsió liquidació any 2016. Quart Trimestre 2016.

9. PERSONAL.- Expedient sobre sol·licitud de concessió de medalla mèrit policial distintiu blau agent de policia local, Alejandro Camps Doménech. Ratificar Resolució Ajuntament 2140/2016 de 20 desembre 2016.

10. PERSONAL.- Expedient sobre dació compte de l’Informe de l’Alcaldia Presidència en compliment del que preveu l’article 104 bis LRBRL. Quart Trimestre 2016.

11. PERSONAL.- Expedient sobre declaració dels Serveis Socials com a serveis públics essencials de l’Ajuntament.

12. Interior.- Expedient sobre elecció de Jutge de Pau Substitut del municipi. Desestimació sol·licitud presentada.

13. Interior.- Expedient sobre adhesió a l’Associació de Municipis vinculats a la Immediata i aprovació dels seus Estatuts.

14. URBANISME.- Expedient sobre declaració de la necessitat d’ocupació dels terrenys necessaris per a l’execució del “Projecte de Construcció de les obres d’ampliació de l’EDAR de Bétera (València)”.

15. URBANISME.- Expedient sobre acatament de la sentència no 339/2016 dictada pel Jutjat del contenciós Administratiu no 4 de València de 28 d’Octubre de 2016, en relació amb l’Acord de l’Ajuntament Ple de 5 d’Agost de 2013.

16. URBANISME.- Expedient relatiu al desenvolupament urbanístic dels terrenys inclosos en la U.E. de sòl Urbà “Conarda-Est” del Pla General de Bétera adjudicat a la mercantil “URBACON LLEVANT, S.L”. Requeriment de documentació i subscripció del contracte.

17. URBANISME.- Expedient sobre tràmit d’audiència previ a la resolució de la Condició d’Agent urbanitzador dels Sectors R-10, R-11 i R-12 del PGOU d’aquest municipi.

18. RÈGIM JURÍDIC Torn obert de paraules.

ciudadanos-betera3Sessió extraordinària

1. PRIMER.- Reprovació Pública del regidor Sr. Pedro A. Gallen López.

2. SEGON.- Aprovació, si escau, de declaració per part del Ple perquè no es repeteixi cap episodi com aquest.

3. TERCER.- Sol·licitar la dimissió del regidor trànsfuga D. Pedro A. Gallén López.

4. QUART Aprovació, si escau, de la no connivència de cap grup municipal amb qualsevol regidor
trànsfuga.

5. CINQUÈ.- Aprovació, si escau, de la no concessió a cap regidor trànsfuga, de cap privilegi contrari a l’art. 73.3 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment