publico-pleno-betera1L’Ajuntament de Bétera celebrarà el divendres, 5 de maig, a les 19.00 hores al Saló de Plens del Castell el ple ordinari corresponent al mes de maig, la sessió s’endarrereix a causa de que el dilluns 1, Dia del Treballador, va ser festiu. Entre l’ordre del dia el govern local preveu aprovar el Pla d’Igualtat entre Homes i dones de l’Ajuntament de Bétera per al període comprès entre el 2017-2021.

En els últims anys mai s’ha celebrat uan sessió ordinària un divendres a les 19:00 hores de manera que la sessió servirà també per comprovar si celebrant la sessió un divendres -en comptes d’un dilluns com és habitual- hi ha més veïns entre el públic assistent o es manté l’assistència al voltant de les apróximadamente 30 persones habituals.

ORDRE DEL DIA

1. RÈGIM JURÍDIC Aprovació, si escau de l’acta de la sessió anterior no 04/2017 de 3 d’abril de 2017.
2. RÈGIM JURÍDIC Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3. RÈGIM JURÍDIC Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària.
4. RÈGIM JURÍDIC Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària.
5. HISENDA.- Expedient sobre dació compte d’Informe de la Tresoreria 79/2017 sobre període mitjà de pagament a proveïdors. Primer Trimestre 2017.
6. HISENDA.- Expedient sobre dació compte d’Informe de la Tresoreria Municipal no 80/2017 i de l’Informe de la Intervenció no 122/2017 en compliment de la Llei 15/2010 de 5 Juliol, que modifica la Llei 3/2004 de 29 de desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Primer Trimestre 2017.
7. HISENDA.- Expedient sobre dació compte informe de la Intervenció municipal no 123/2017 sobre seguiment anual del Pla Econòmic financer 2016-2017.
8. HISENDA.- Expedient sobre dació compte d’Informe de la Intervenció Municipal 100/2017 sobre avaluació del compliment anual de morositat exercici 2016.
9. HISENDA.- Expedient sobre dació compte de la Resolució d’Ajuntament no 631/2017 de 6 d’abril de 2017 per qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’exercici econòmic de 2016 i de la seua rendició a l’Estat a través d’OVEL (Oficina virtual de les EELL).
10. HISENDA.- Expedient sobre dació compte de informe de la Sindicatura de Comptes sobre les obligacions pendents d’aplicar a pressupost, Informes i objeccions de la Intervenció i acords de les entitats locals contraris als Informes de Secretària, corresponents a l’exercici 2015.
11. PERSONAL.- Expedient sobre dació compte de l’Informe de l’Alcaldia Presidència en compliment del que preveu l’article 104 bis LRBRL. Primer Trimestre 2017.
12. PERSONAL.- Expedient sobre sol·licitud de declaració compatibilitat per a l’exercici de l’activitat pública.
13. Igualtat.- Expedient sobre aprovació Pla d’Igualtat entre Homes i dones de l’Ajuntament de Bétera per al període comprès entre el 2017-2021.
14. EDUCACIÓ.- Expedient sobre Reglament de Règim Intern “Escoletes Municipals” de Bétera. Aprovació inicial.
15. URBANISME.- Expedient sobre Modificació del “projecte de reparcel·lació forçosa de l’Illa 9 del Subunitat 2 de la U.E. Montesano”. Resolució al·legacions i aprovació.
16. RÈGIM JURÍDIC Torn obert de paraules.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment