pleno betera minoriaL’Ajuntament de Bétera celebra avui dilluns el ple ordinari corresponent al mes de febrer. La cita serà a les 19:00 hores al Saló de Plens del Castell.

A l’ordre del dia publicada pel consistori caldrà sumar-li les mocions, els precs i preguntes dels regidors i del públic assistent. Entre les mocions cal destacar la presentada per Mas Camarena-Cube perquè es constituïsca una comissió per a definir les bases d’una entitat local menor en Mas Camarena i Torre en Conill, la de Ciudadanos d’instar a les Corts a incloure mesures de suport per a l’horta de València, la de Compromís per proposar millores al nou mapa concessional de transport públic o la del PSPV d’instar al govern d’Espanya a regular la figura del consumidor vulnerable.

Les càmeres i micròfons de Betera.com gravaran la sessió plenària per poder oferir als nostres lectors vídeos amb els debats i intervencions de cada grup polític de la coporació municipal.

ORDRE DEL DIA

1. RÈGIM JURÍDIC. Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors nº 7 de 19 de juny del 2017, nº 12 de 2 d’octubre del 2017, nº 13 de 6 de novembre del 2017 i la nº 14 de 4 de desembre del 2017.

2. RÈGIM JURÍDIC. Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.

3. RÈGIM JURÍDIC. Control i fiscalització de les resolucions de l’alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària.

4. RÈGIM JURÍDIC. Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària.

5. HISENDA. Expedient sobre reconeixement Extrajudicial de Crèdits FPL 001/2018.

6. TRESORERIA. Expedient sobre dació compte d’Informe de la Tresoreria 11/2018, sobre periode mitjà de pagament a proveïdors. Quart trimestre 2017.

7. TRESORERIA. Expedient sobre dació compte d’Informe de la Tresoreria municipal nº 12/2018 en compliment de la llei 15/2010 de 5 de juliol, que modifica la llei 3/2004 de 29 de desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Quart trimestre del 2017.

8. PERSONAL. Expedient sobre modificació de la plantilla de personal de l’exercici 2017.

9. PERSONAL. Expedient sobre aprovació de requisitis i barem de mèrits específics del lloc de viceintervenció de l’ajuntament, que han de regir en el concurs ordinari del 2018.

10. PERSONAL. Expedient sobre reconeixement de compatibilitat de lloc de treball d’empleat públic amb l’exercici de l’activitat provada.

11. PERSONAL. Expedient sobre dació compte de l’Informe de l’alcaldia presidència en compliment del previst en l’article 104 bis LRBRL. Quar trimestre 2017.

12. EDUCACIÓ. Expedient sobre adhesió de l’ajuntament de Bétera al “pla Edificant”.

13. EDUCACIÓ. Expedient sobre modificació del reglament de Règim intern de les “Escoletes infantils municipals”.

14. URBANISME. Expedient sobre resolució al.legacions interposades acord ajuntament ple del 6 de març del 2017, relatiu al canon d’urbanització corresponent al cost d’execució de la xarxa separativa d’abastiment d’aigües potables de canonades de 200MM i 250MM del PRI de Torre en Conill.

15. URBANISME. Expedient sobre “Modificació puntual del pla general. Ronda Interior Sud-Tram sector masia Sant Carles fins a C/ La Pau de Bétera.

16. URBANISME. Expedient sobre aprovació de l’estudi de detall en el C/ Estació nº 13 del Pla general de Bétera.

17. AGRICULTURA. Expedient sobre ordenança municipal reguladora de l’ús dels horts urbans. Aprovació inicial.

18. RÈGIM JURÍDIC. Precs i preguntes.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment