pleno octubre beteraAquest dilluns, 7 de maig, tindrà lloc a Bétera el Ple Ordinari del mes de maig. Com és habitual, aquest serà a les 19.00 hores al Saló de Plens del Castell del municipi.

L’Ordre del dia serà el següent:

1.RÈGIM JURÍDIC.-Aprovació, si escau de l’acta de la sessió anterior Nº 04 de 3 d’abril de 2018.
2.RÈGIM JURÍDIC.-Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3.RÈGIM JURÍDIC.-Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de la última sessió plenària ordinària.
4.RÈGIM JURÍDIC.-Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària.
5.HISENDA.-Expedient sobre dació de comptes d’Informe de Intervenció Municipal 194/2018 sobre Resolucions contràries a les objeccions efectuades i resum principals anomalies en ingressos relatives a l’exercici 2017 i rendició al Tribunal de Comptes.
6.HISENDA.-Expedient sobre dació de comptes Resolució d’Alcaldia núm 652/2018 relativa a aprovació Liquidació Pressupost 2017 i rendició de la mateixa al MINHAP a través de l’Oficina Virtual Entitats Locals (OVEL).
7.HISENDA.-Expedient sobre dació compte d’Informe de la Intervenció Municipal 183/2018 en compliment Art. 12 llei 25/2013 sobre avaluació compliment anual morositat exercici 2017.
8.HISENDA.-Expedient relatiu dació comptes d’Informe de la intervenció Municipal 193/2018 de 26 d’Abril de 2018 sobre execució de Inversions
financerament sostenibles a 31 de desembre de 2017.
9.HISENDA.-Expedient relatiu a dació compte de Informe de la intervenció municipal nº207/2018 de data 27 d’Abril de 2018 sobre avaluació compliment d’estabilitat pressupostària i regla de despesa. primer trimestre exercici 2018.
10.TRESORERIA.– Expedient sobre Ordenança fiscal nº 18, reguladora del Preu Públic per prestació del Servei d’espectacles i activitats socioculturals. Derogació.
11.TRESORERIA.– Expedient sobre dació comptes d’Informe de la Tresoreria 76/2018, sobre període mitjà de pagament a proveedors. Primer Trimestre 2018.
12.TRESORERIA.– Expedient sobre dació compte d’Informe de la Tresoreria Municipal núm 77/2018 en compliment de la Llei 15/2010 de juliol 5, que modifica la Llei 3/2004 de 29 de desembre per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. primer trimestre 2018.
13.PERSONAL.-Expedient sobre dació compte de l’Informe de l’Alcaldia Presidència en compliment del que preveu l’article 104 bis LRBRL. Primer trimestre 2018.
14.PERSONAL.-Expedient sobre concessió d’honors i distincions a policies locals d’aquesta Administració Local.
15.URBANISME.– Expedient sobre liquidació definitiva del Projecte de reparcel·lació del sector R1 “La Font” i la Conclusió del Programa d’actuació integrada d’aquesta actuació.
16.RÈGIM JURÍDIC.-Torn obert de paraules.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment