pleno betera 1Bétera celebrarà aquest dilluns, 4 de juny, el Ple Ordinari del mes. Com és habitual, aquesta sessió ordinària tindrà lloc a les 19.00 hores al Saló de Plens del Castell del municipi.
L’ordre del dia serà el següent:
1.RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau de l’acta de la sessió anterior núm 05 de 23 d’abril de
2018.
2.RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter geral.
3.RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de la Alcaldía dictades des de l’últimasessió plenària ordinària.
4.RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des l’última sessió plenària ordinària.
5.HISENDA.-Expedient sobre Modificació de crèdits nombre 09/2018 mitjançant crèdits extraordinaris a finançar amb càrrec al superàvit pressupuestari procedent de la liquidació del Pressupost de 2017.
6.MANTENIMENT I MILLORA D’EDIFICIS PÚBLICS.– Expedient nº 03-15 sobre “Contractació del Servei de neteja d’Edificis, instal·lacions i altres dependències municipals de l’Ajuntament de Bétera. Classificació d’ofertes i requeriment de documentació.
7.INTERIOR.-Expedient sobre fixació calendari laboral exercici 2019. Establiment dies festius locals.
8.URBANISME.Expedient sobre sol·licitud a la Diputació Provincial de València la cessió a l’
Ajuntament de Betera de la titularitat de tram de la carretera CV-310.
9.URBANISME.Expedient sobre modificació puntual del Pla General “Rona Interior Sud-Tram Sector Masia Sant Carles, fins a C/ La Pau “de Bétera. aprovació provisional.
10.URBANISME.Expedient sobre estudi de detall de les parcel·les 169, 169 (A), 169 (B) i 169 (C), de l’Urbanització la Masia del Pla General de Bétera. aprovació definitiva.
11.URBANISME.Expedient sobre modificació puntual del PGOU de Bétera, per a la creació d’una nova zona d’implantació dotacional privada “Residència Roig Alfonso “.
12.RÈGIM JURÍDIC.- Torn obert de paraules.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment