La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha convocat les ajudes al lloguer, a la rehabilitació d’habitatges, a la rehabilitació d’edifici i a la millora de l’eficiència energètica. Així ho ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
Aquestes ajudes s’emmarquen en el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 i es podran sol·licitar des de hui dimarts, 10 de juliol, fins al 6 d’agost, menys les ajudes per a la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat, el termini de la qual acaba el 31 de juliol.
La Conselleria va incloure en els Pressupostos de la Generalitat per a 2018 unes partides amb fons propis que a més d’haver permés avançar les subvencions, també garantiran que s’incremente la seua quantia i que aquestes ajudes arriben al major nombre de beneficiaris possibles mentre es tramita el conveni entre el Ministeri de Foment i la Generalitat per a l’execució del Pla Estatal.
A través d’aquests convenis de col·laboració amb el ministeri, la Conselleria gestionarà un total de 42.601.000 euros.
Per a les ajudes al lloguer d’habitatges i per a les ajudes al lloguer per a joves, la quantia serà inicialment de 7,9 milions d’euros de fons propis de la Generalitat que s’incrementarà després de la signatura del conveni de col·laboració, fins a aconseguir un import de 21.820.000,00 euros.

Ajudes al lloguer

Les ajudes al lloguer aconseguiran fins a un 40% del lloguer, amb un màxim de 2.880 euros anuals i pot ser de fins al 50% del lloguer si tots els membres de la unitat de convivència tenen més de 65 anys.
Quant a les ajudes a joves pot arribar fins al 50% de la renda del lloguer i és necessaris que tots membres de la unitat familiar tinguen menys de 35 anys, com a excepció poden formar part d’aquesta unitat de convivència persones majors de 35 anys que siguen dependents.
Ambdós programes subvencionaran els rebuts del lloguer des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2018 i van dirigides a unitats de convivència que no superen tres vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples, IPREM.
Tindran prioritat els afectats per desnonaments, dació en pagament o execució hipotecària en els últims deu anys; famílies monoparentals o nombroses, dones víctimes de violència de gènere, mates de terrorisme, persones amb diversitat funcional, persones amb trastorn mental sever, joves extutelades i unitats de convivència afectades per situacions catastròfiques.
D’igual manera, tenen preferència les dones en situació de necessitat o en risc d’exclusió, especialment quan tinguen fills menors exclusivament a càrrec seu, així com les unitats de convivència en les quals totes les persones es troben en situació de desocupació i hagen esgotat les prestacions corresponents.

Rehabilitació d’edificis

Pel que fa a les ajudes de rehabilitació d’edificis del programa de foment de la conservació, millora de la seguretat i accessibilitat d’habitatges, la quantia inicial serà d’un milió d’euros, que després del conveni de col·laboració amb Foment pot aconseguir un import d’1.250.000 euros.
Per a accedir a aquestes ajudes els edificis han d’haver-se construït abans de 1996 i que almenys el 50% dels habitatges siguen domicili habitual dels seus residents. Les ajudes subvencionaran fins al 40% de les obres amb un màxim de 3.000 euros per habitatge per a conservació, 8.000 euros per a accessibilitat i altres 8.000 euros per habitatge per a millora d’eficiència energètica de l’edifici.
Les famílies amb ingressos inferiors a tres vegades l’IPREM rebran una ajuda complementària del 35% . També hi haurà una subvenció complementària si resideix una persona amb diversitat funcional o major de 65 anys. La Generalitat subvencionarà un 10% addicional fins a un màxim de 2.000 euros per habitatge en el cas de rehabilitació d’edificis o del 5% amb un màxim de 1.000 euros en reparació interior d’habitatges.

Millora de l’eficiència energètica

Sobre les ajudes a la millora de l’eficiència energètica, la quantia inicial serà de 600.000 euros, fins a aconseguir 1.460.000 euros amb la signatura del corresponent conveni.
Així, per a poder sol·licitar aquestes ajudes és necessari l’Informe d’Avaluació de l’Edifici, IEE CV, i es podran finançar el 40% del pressupost de les obres, més una subvenció addicional del 35% per als habitatges on residisquen unitats de convivència amb recursos limitats a tres vegades l’IPREM. A més, es preveu concedir amb càrrec a la Generalitat, ajudes per import d’un 10% del pressupost de les obres.

Rehabilitació d’habitatges

Finalment, a les ajudes de rehabilitació d’habitatges situats en edificis de tipologia residencial col·lectiva se’ls destina inicialment 2.500.000 euros, que podran augmentar fins als 18.071.000 euros amb la subscripció del corresponent conveni.
La subvenció serà de fins a un 40% del pressupost de les obres i una subvenció del 35% addicional per als habitatges on residisquen unitats de convivència amb recursos limitats a tres vegades l’IPREM, amb situacions de discapacitat o majors de 65 anys. La Generalitat, de forma addicional, concedirà una ajuda del 5% del cost, amb un topall màxim de 1000 euros.
Les persones beneficiàries podran ser els propietaris o arrendataris d’habitatges en edificis de tipologia residencial col·lectiva, així com les Administracions Públiques i altres entitats de dret públic que siguen propietàries d’habitatges a rehabilitar o si el propietari i l’arrendatari d’un habitatge acorden que aquest últim costege a càrrec seu les obres.
Els habitatges hauran d’estar finalitzats abans de 1996 i ser el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris. L’habitatge haurà de disposar d’un informe tècnic que acredite la necessitat de l’actuació, a més d’un projecte o una memòria redactada per un tècnic.
 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment