El Saló de Plens del Castell de Bétera acollirà aquest dilluns, 6 d’agost, el Ple Ordinari del mes. Com sempre, aquesta sessió tindrà lloc a les 19.00 hores.

A continuació, plasmem l’Ordre del dia:

1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau de l’acta de la sessió anterior núm. 07 de 4 de juny de 2018.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària.
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària.
5. HISENDA.- Expedient sobre Modificació de Crèdits, número 12/2018 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit a finançar amb baixes per anul·lació de crèdits procedents del PMS.
6. HISENDA.- Expedient sobre Modificació de Crèdits, número 13/2018 mitjançant crèdits extraordinaris a finançar amb Romanent Líquid de Tresoreria per a Despeses Generals procedents de la Liquidació del Pressupost de l’any 2017.
7. HISENDA.- Expedient sobre dació compta Informe de la Intervenció Municipal núm. 382/2018, sobre actualització avaluació compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de despesa. Segon Trimestre 2018.
8. TRESORERIA.- Expedient sobre dació compta d’Informe de la Tresoreria 217/2018, sobre període mitjà de pagament a proveïdors. Segon Trimestre 2018.
9. TRESORERIA.- Expedient sobre dació compta d’Informe de la Tresoreria Municipal núm. 215/2018 en compliment de la Llei 15/2010 de 5 Juliol, que modifica la Llei 3/2004 de 29 de Desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Segon trimestre 2018.
10. PERSONAL.- Expedient sobre dació compta de l’Informe de l’Alcaldia Presidència en compliment del que es preveu en l’article 104 bis LRBRL. Segon trimestre 2018.
11. PATRIMONI.- Expedient sobre millora geomètrica línies del terme municipal. Nomenament membres comissió delimitació municipal.
12. PATRIMONI.- Expedient sobre desafectació i alteració qualificació jurídica tram del camí municipal la Pobla de Vallbona. Aprovació inicial.
13. URBANISME.- Expedient sobre estudi de detall de la parcel·la Est) de Mas Camarena del Pla General del Municipi. Aprovació definitiva.
14. URBANISME.- Expedient sobre estudi de detall en les parcel·les 9-16, 9-17, 9-18 i 9-20 del Projecte de reparcel·lació de Torre en Conill del Pla General del municipi. Aprovació definitiva.
15. URBANISME.- Expedient sobre declaració de necessitat d’ocupació dels terrenys necessaris per a l’execució del “Projecte de Condicionament del Camí de Montcada en el T.M. de Bétera (València)”.
16. URBANISME.- Expedient sobre declaració de necessitat d’ocupació dels terrenys necessaris per a l’execució del “Projecte de Condicionament del Camí de la Provdència en el T.M. de Bétera (València)”.
17. URBANISME.- Expedient sobre aprovació “Projecte de Depòsit de Tempestes: vessant Sud” i document per a instal·lació de connexió de Reg dels Sectors R-8 i R-9.
18. RÈGIM JURÍDIC.- Precs i preguntes.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment