Segons s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, queden convocades les subvencions del programa de foment d’ocupació per a la millora de les condicions laborals del sector d’hostaleria, ECOTUR 2018.

Aquesta convocatòria té com a objecte la concessió de subvencions destinades a fomentar la millora de les condicions laborals del citat sector a la Comunitat Valenciana.

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions qualsevol empresa privada amb centre de treball a la Comunitat Valenciana, l’activitat principal del qual s’enquadre en la Secció I (Hostaleria) CNAE2009. En cap cas podran obtindre la condició de beneficiàries:

 • Les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les prohibicions establides en els apartats 2 i 3 de l’art. 13 de la
  Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • Les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat.

En definitiva, les persones destinatàries finals d’aquesta ajuda són les persones ocupades en la secció I (Hostaleria) CNAE2009. Així, queden exclosos els següents suposats en els programes regulats:

 • Contractacions a temps parcial.
 • Contractacions realitzades per empreses multiservicis o ETT per a la posada a disposició.
 • Contractacions per ocupadors que hagueren sigut exclosos com a beneficiaris.
 • Contractacions realitzades per ocupadors sancionats en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per infraccions
  greus o molt greus.
 • Relacions laborals de caràcter especial.
 • Contractacions en què l’entitat ocupadora o els càrrecs directius o membres dels òrgans d’administració de les empreses que
  revisten la forma jurídica de societat, mantinguen amb el treballador contractat una relació de cònjuge, ascendent, descendent o altres parents, per consanguinitat o afinitat, fins al  segon grau, i les seues anàlogues en el cas de les parelles de fet.

Resultaran objecte de subvenció:

 • L’ampliació en almenys 90 dies del període de crida dels contractes fixos discontinus el període dels quals de crida en l’exercici anterior al de l’ampliació haguera sigut d’almenys 180 dies.
 • La contractació indefinida o conversió a indefinit dels contractes temporals d’aquelles persones que en l’exercici anterior hagueren sigut contractades, amb caràcter fix discontinu o temporal, durant un període de fins a 270 dies.

L’import de la subvenció serà el resultat de multiplicar 28,61 pel nombre de dies en què el període de contractació haja sigut ampliat
respecte a l’exercici anterior i pel nombre d’anys comprensius del període de manteniment. L’import màxim de la subvenció per
persona treballadora serà de 10.000 euros.

Per a resultar subvencionable, l’ampliació del període de crida o la contractació indefinida hauran d’haver-se efectuat entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2018.

La sol·licitud haurà de presentar-se de forma telemàtica a l’enllaç corresponent que s’indica en la convocatòria per a aquelles persones que estiguen obligades a això, podent les persones físiques o persones autoritzades presentar-la davant la Direcció territorial del SERVEF i altres llocs restants previstos en la normativa, sent preferible la via telemàtica.
El termini de sol·licitud finalitzarà el 31/10/2018.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment