El període per formalitzar la matrícula per a les proves per a l’obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià(Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià – JQCV) de nivell B2 i C2 està encara obert. No obstant això, el termini finalitzarà aquest dissabte, 15 de setembre.

Per a poder participar en les proves és necessari haver complit els setze anys en el moment de realitzar-les.

Per a participar en les proves, s’ha d’abonar:
– Una taxa de 20,40 euros per al certificat de nivell B2.
– Una taxa de 25,50 euros per al certificat de nivell C2.

El pagament de les taxes d’examen es podrà fer per dos mitjans diferents:
a) Per via telemàtica en el mateix moment de la inscripció en la plataforma www.sede.gva.es.
b) En persona en les entitats bancàries col·laboradores amb el model 046 que es generarà en fer la matrícula en www.sede.gva.es.

Els aspirants que s’inscriguen completament per via telemàtica tindran dret a una bonificació del 10% de la taxa. Els imports, per tant, seran:
– 18,36 euros per al certificat de nivell B2.
– 22,95 euros per al certificat de nivell C2.

1. Estan exempts del pagament de les taxes els membres de famílies nombroses de categoria especial, els membres de famílies monoparentals de categoria especial i les víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició a través de qualsevol dels mitjans de prova previstos en l’article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i en els supòsits previstos en els punts e, f i g d’aquest article.

2. Tenen una bonificació del 50 % les persones que tinguen una discapacitat acreditada igual o superior al 33%, els membres de famílies nombroses de categoria general i els membres de famílies monoparentals de categoria general. Els imports, per tant, seran:
– 10,20 euros per al certificat de nivell B2, i 9,18 euros si la inscripció es fa telemàticament.
– 12,75 euros per al certificat de nivell C2, i 11,48 euros si la inscripció es fa telemàticament.

La documentació acreditativa de la situació que dóna dret a l’exempció o la bonificació de la taxa d’inscripció pot adjuntar-se en el mateix moment de la matrícula, o presentar-se per registre a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o per mitjà de qualsevol de les formes previstes en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Qualsevol dels tràmits anteriors s’ha de realitzar en el termini de matriculació corresponent al certificat del nivell per al qual sol·liciten l’exempció o la bonificació de la taxa d’inscripció.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment