Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana‘ la convocatòria de les beques per a l’alumnat que finalitze els seus estudis universitaris durant el curs 2018-2019 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

Aquestes, són les ajudes per a aquells estudiants a qui els resta un màxim de 24 crèdits per a finalitzar els seus estudis universitaris en les universitats que integren el sistema universitari valencià i estiguen matriculats en crèdits que corresponen a la tercera matrícula o bé matrícules successives.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 13 d’octubre. L’alumnat que sol·licite la beca haurà d’omplir per via telemàtica el formulari i presentar-lo en els registres de les universitats o en les dependències previstes en la Llei 39/2015.

Aquestes ajudes tenen una dotació pressupostària que ascendeix a 150.000euros. L’objectiu és contribuir que l’alumnat amb dificultats econòmiques no haja d’abandonar els seus estudis i puga finalitzar-los i obtindre la seua titulació. Per a tindre dret a la beca, el llindar de renda familiar no superable serà, per a una família mitjana de quatre membres, de 43.846 euros.

L’exempció de les taxes arribarà únicament a les assignatures o crèdits de què s’haja matriculat la persona sol·licitant en el curs 2018-2019 en una única titulació i especialitat. No formaran part de la beca de matrícula aquells crèdits que superen el mínim necessari per a obtindre la titulació de què es tracte. Tampoc formaran part de la beca els preus especials que es meriten com a conseqüència de convalidacions, reconeixement o adaptacions d’estudis, assignatures o crèdits.

Les beques es concediran en règim de concurrència competitiva. En el cas que l’import de les beques proposades per a la concessió supere l’import global màxim previst en la convocatòria, s’adjudicaran, en primer lloc, a l’alumnat a qui li quede un màxim de 18 crèdits per a finalitzar els seus estudis; subsidiàriament, si hi ha crèdit disponible, la beca es concedirà a l’alumnat a qui li quede un màxim de 24 crèdits per a finalitzar els seus estudis.

A més, les ajudes es concediran en ordre descendent, d’acord amb la nota mitjana obtinguda per l’alumne o alumna en el curs acadèmic anterior o l’últim realitzat. En aquest cas, les ajudes s’adjudicaran fins que s’esgote l’import global màxim, per la qual cosa quedaran exclosos de la beca els i les alumnes la nota mitja dels quals siga inferior a la de l’alumne o alumna a partir del qual s’esgote l’import global màxim mencionat.

 

Imprimir article

Comente esta notícia en el nostre fòrum polsant ací.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment