La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha convocat el concurs per a l’adquisició d’habitatges en municipis de la Comunitat Valenciana per a la seua incorporació al parc públic de la Generalitat i destinar-les a lloguer social. Així ho ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV.

Tota persona que vulga posar a la venda un habitatge poden informar-se en la web www.comprahabitatge.gva.es, d’aquest concurs públic. També s’ha habilitat un telèfon (961208360) per a informació sobre aquest procediment que té un termini per a la presentació d’ofertes de 30 dies, comptats a partir de l’endemà en el qual aparega inserit l’anunci de convocatòria del concurs en el DOGV. Quant al pressupost, aquest és d’11.246.986 euros.

Els habitatges objecte d’aquest concurs hauran d’estar situats en municipis de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, en edificis amb tipologia plurifamiliar, en sòl urbà i que no estiguen fora d’ordenació.

Com a criteris d’adjudicació es tindrà en compte la necessitat i demanda existent, la tipologia i característiques de l’habitatge, la ubicació en el municipi, la caracterització de l’oferent, la taxació pericial i l’oferta econòmica.

Els habitatges hauran d’estar composts, almenys, per saló-menjador, cuina, dormitori i bany i complir amb les condicions d’habitabilitat i accessibilitat segons la normativa vigent. També han de reunir les condicions òptimes o adequades per a ser ocupades immediatament després de la formalització de la seua adquisició, per la qual cosa han d’estar lliures d’estris inútils i en condicions higièniques i de neteja adequades.

A més, han d’estar lliures d’ocupants (amb o sense títol jurídic habilitant per a això) i disposar de cèdula d’habitabilitat, llicència d’ocupació, certificació energètica i haver sigut donat d’alta de subministraments de llum i aigua i gas, si escau.

Igualment, han d’estar inscrites en el registre de la propietat a nom de la persona natural o jurídica que siga licitador; estar lliures de càrregues i gravàmens i en condicions jurídiques que permeten la seua immediata escripturació i inscripció en el registre de la propietat, i estar al corrent de pagament de les despeses de comunitat, de tots els subministraments (aigua, llum i gas, si escau), així com dels tributs i de la Taxa de recollida de residus sòlids urbans.

L’edifici on es localitze l’habitatge haurà d’estar constituït en règim de propietat horitzontal, no podrà tindre una antiguitat superior a 50 anys, i tractant-se d’habitatges en altura, estar dotats d’ascensor en ús.

A aquest concurs podran optar persones naturals o jurídiques propietaris o titulars del domini dels habitatges que reunisquen les condicions requerides. Les ofertes es podran presentar en els registres generals de la conselleria a València (Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, Torre 1 i carrer Gregorio Gea 27), Alacant (avinguda Aguilera 1) i Castelló (avinguda del Mar 16), o per correu postal.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment