El Saló de Plens del Castell de Bétera acollirà aquest dilluns, 5 de novembre, el Ple Ordinari del mes. Com sempre, aquesta sessió tindrà lloc a les 19.00 hores.

A continuació, plasmem l’Ordre del dia:

1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau de l’acta de la sessió anterior núm. 10 de 2 de Juliol de 2018 i núm. 11 de 06 d’Agost de 2018.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària.
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària.
5. TRESORERIA.- Expedient sobre dació compte d’Informe de la Tresoreria 292/2018, sobre període mitjà de pagament a proveïdors. Tercer Trimestre 2018.
6. TRESORERIA.- Expedient sobre dació compte d’Informe de la Tresoreria Municipal núm.293/2018 en compliment de la Llei 15/2010 de 5 Juliol, que modifica la Llei 3/2004 de 29 de Desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Tercer trimestre 2018.
7. HISENDA.- Expedient sobre Modificació de crèdits núm. 18/2018 sota la modalitat de crèdits extraordinaris a finançar amb baixes per anul·lació de crèdits procedents del PMS i Transferència
de crèdit entre aplicacions de la mateixa Àrea de Despesa però diferent capítol.
8. PERSONAL.- Expedient sobre dació compta de l’Informe de l’Alcaldia Presidència en compliment del que es preveu en l’article 104 bis LRBRL. Tercer trimestre 2018.
9. URBANISME.- Expedient sobre resolució de la condició d’Agent Urbanitzador dels Sectors R-4 i R-5 del Pla General d’Ordenació Urbana de Bétera.
10. PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Expedient sobre constitució del Consell Participació ciutadana i designació dels seus membres.
11. INTERIOR.- Expedient sobre presa de coneixement de renúncia al càrrec de la regidora MªAmparo Ballester Martínez.
12. RÈGIM JURÍDIC.- Precs i preguntes.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment