(EFE) La Sindicatura de Comptes ha detectat “incompliments significatius” en la contractació de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, com la falta de regulació “suficient” dels principis generals de contractació pública en la norma aprovada per la CVMC per a contractar producció associada.

La Sindicatura ha efectuat una auditoria financera dels comptes anuals de la CVMC de l’exercici 2017, en la qual ha detectat una comptabilització “inadequada” dels saldos per transferències de la Generalitat, que han generat un “augment improcedent” de les xifres del balanç del passat exercici.

L’informe també alerta de “insuficient contingut informatiu” de la memòria sobre les existències de la CVMC i indica que la major part d’aquestes, 4,2 milions d’euros, correspon a pagaments anticipats a les empreses adjudicatàries quan es van formalitzar els contractes.

No obstant això, aquestes empreses no han fet “cap lliurament de materials” ni la CVMC ha assegurat els seus pagaments “requerint-los les garanties oportunes”.
Així mateix, la Sindicatura reflecteix un “insuficient contingut informatiu” de la memòria sobre les despeses de personal.

Explica que, a 31 de desembre de 2017, dels 62 llocs de treball previstos en la plantilla hi havia coberts 48, tots de manera provisional mitjançant borses de treball temporal; d’aquests 48 llocs, 42 (el 87,5 %) s’han cobert amb personal de RTVV.

L’auditoria inclou un total de setze recomanacions per a millorar la gestió de la CVMC, entre elles quatre referides a les despeses de personal i deu sobre la contractació.

Respecte a les despeses de personal, assenyala que en 2017 la CVMC ha pagat 5.277 euros en concepte de cosines de responsabilitat civil dels administradors i directius tant de la CVMC com de la societat anònima, per danys ocasionats en l’exercici del càrrec.La Sindicatura demana que es pose “especial èmfasi” a verificar que les cobertures d’aquestes assegurances no inclouen els supòsits de culpa o negligència greu, i assenyala que la seua contractació hauria d’estar emparada en una norma aprovada pel Consell Rector que regule els límits i el procediment.

A més, indica que els expedients de personal revisats per la Sindicatura no estaven complets ni actualitzats, per la qual cosa demana mesures per a resoldre-ho, i explica que la gestió de nòmines està externalitzada mitjançant un contracte de serveis amb una empresa privada, per la qual cosa recomana que es faça amb mitjans de la CVMC.

Exposa així mateix que el Consell Rector de la CVMC no havia realitzat l’avaluació anual de la directora general de la societat anònima, prevista en el contracte d’alta adreça signat el 9 de març de 2017, i recomana que aqueixa avaluació anual es faça els primers mesos de cada exercici.

Respecte a la contractació, demana mecanismes de control intern “adequats” en la valoració dels criteris d’adjudicació, perquè es complisquen els requisits legals, i que les fórmules per a valorar les ofertes econòmiques no atorguen punts a les ofertes sense baixa.

També reclama mètodes de control efectius perquè el personal responsable de la CVMC duga a terme un seguiment “adequat” de totes les clàusules dels contractes, i que les factures dels proveïdors i creditors es verifiquen amb els justificants dels subministraments i serveis degudament comprovats.

Així mateix, planteja que la CVMC designe un encarregat de vetlar pel compliment dels contractes, el qual pot sol·licitar a les productores en qualsevol moment els costos de les partides incloses en el pressupost del projecte, i cree un registre d’entrada de factures.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment