El Saló de Plens del Castell de Bétera acollirà aquest dilluns, 3 de desembre, el Ple Ordinari del mes i últim de l’any, segons el previst. Com sempre, aquesta sessió tindrà lloc a les 19.00 hores.

A continuació, plasmem l’Ordre del dia:

1. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària.
4. TRESORERÍA.- Expedient sobre Modificació Ordenança Fiscal núm. 1, Reguladora de l’Impost sobre Béns immobles.
5. TRESORERÍA..- Expedient sobre Modificació Ordenança Fiscal núm. 3, Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
6. HISENDA.- Expedient sobre dació compte Informe Intervenció núm. 525/2018 relatiu a càlcul del cost efectiu dels serveis de l’Ajuntament de Bétera corresponents a l’exercici 2017.
7. HISENDA.- Expedient sobre dació compte d’Informe d’Intervenció 515/2018 relatiu a avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de despesa 2018. Tercer trimestre 2018.
8. INTERIOR.- Expedient sobre modificació del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Bétera.
9. PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Expedient sobre modificació de l’Ordenança Municipal Reguladora de participació ciutadana.
10. PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Expedient sobre constitució del Consell Sectorial d’inclusió social: drets socials, dona i igualtat, joventut i ocupació i d’aprovació del seu Reglament Intern de funcionament.
11. PERSONAL.- Expedient 110/2018 sobre reconeixement de compatibilitat d’empleat públic per a l’exercici d’activitat pública.
12. URBANISME.- Expedient sobre aprovació de l’Estudi de Detall en el tram 1 del Sector R-8 del Pla General del Municipi.
13. INTERIOR.- Expedient sobre presa de coneixement de renúncia al càrrec de Regidor de Sr. Germán Cotanda Gil.
14. RÈGIM JURÍDIC.- Precs i preguntes.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia