La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha convocat quatre beques per a pràctiques professionals en matèria de mitjans de comunicació.

Les beques tenen per objecte el foment de la formació complementària en el Gabinet de Comunicació de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en les següents àrees:

  • 3 beques en premsa, en el Gabinet de Comunicació.
  • 1 beca en promoció institucional, en el Gabinet de Comunicació.

La convocatòria d’aquestes quatre beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de mitjans de comunicació social, va dirigida a joves amb titulacions oficials de llicenciatura o grau en Ciències de la Informació, branques Periodisme, Imatge Audiovisual i Auditiva i en Comunicació Audiovisual, en les dependències de la conselleria amb competències en matèria de sanitat i salut, per als exercicis 2019 i 2020.

La convocatòria s’ha d’ajustar a les bases reguladores d’aquesta concessió de beques.

Les condicions de la concessió de la subvenció són les següents:

  • El procediment de concessió d’aquestes beques es tramita en règim de concurrència competitiva.
  • Per a obtindre la condició de persona beneficiària de la beca hauran de complir-se els requisits, al final del termini de presentació de les sol·licituds de la present convocatòria, que determina la base segona de l’annex únic de l’Ordre 3/2016, de 29 de juny, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
  • Les pràctiques es realitzaran en els serveis centrals de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, al carrer Misser Mascó, número 31, de la ciutat de València, però podrien ser desplaçades als diferents organismes dependents, en funció de les necessitats formatives a complementar.
  • L’activitat pràctica a desenvolupar consisteix en:a) Per a les beques en premsa, en aquelles tasques relacionades amb mitjans de comunicació social que siguen adequades per a adquirir formació complementària i especialització, tals com activitats de difusió periodística en matèria sanitària, elaboració d’informes, notes de premsa, gestió de trucades d’emergències sanitàries, relacions amb els mitjans de comunicació, noves tecnologies de la comunicació, coneixement i maneig de xarxes socials, etc.b) Per a la beca destinada a promoció institucional, en aquelles tasques relacionades amb mitjans de comunicació social que siguen adequades per a adquirir formació complementària i especialització, tals com l’edició d’imatge, disseny gràfic, disseny publicitari, noves tecnologies de la comunicació, coneixement i maneig de xarxes socials, pàgina web, gestió de trucades d’emergències sanitàries, etc.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la present resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Amb la finalitat de reduir càrregues administratives, els interessats han de presentar, juntament amb el model de sol·licitud, el currículum i la documentació acreditativa dels mèrits detallats en aquest, un model d’autobaremació, que s’adjunta com a annex 2 a aquesta resolució.

La forma de presentació de les sol·licituds i de l’autobaremació, s’ha de fer i ajustar al que determina la base cinquena 1 de l’annex únic de l’Ordre 3/2016, de 29 de juny, de 2016, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

A l’efecte del que s’estableix en la base cinquena 1.b, l’Ordre 3/2016, de 29 de juny, per a aquells que no presenten sol·licitud de forma telemàtica, s’annexen a aquesta resolució models normalitzats.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia