La Conselleria d’Igualtat ha convocat les ajudes per a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil, a l’empar de la Resolució de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Així, es convoquen subvencions dirigides a programes de promoció de drets de la infància i participació infantil, per a l’exercici 2019.

Podran sol·licitar i ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ajuntaments, les diputacions i les entitats locals supramunicipals de la Comunitat Valenciana.

Les entitats sol·licitants hauran de complir els següents requisits:
a) La població en l’àmbit territorial de la seua competència haurà de ser superior a 500 habitants.
b) Complir els requisits establits en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no incorrent en les prohibicions que, per a obtindre la condició de beneficiari de subvencions, s’estableixen en l’article 13.2 de la citada Llei 38/2003.

El crèdit total màxim estimat per al pagament de les ajudes d’aquesta línia, en el projecte de pressupostos de la Generalitat per a l’any 2019 és de 307.200,00 euros.

La quantia de la subvenció es calcularà de la següent manera: es dividirà l’import del crèdit total destinat a la subvenció per la suma de les puntuacions obtingudes pel conjunt de sol·licituds que superen el llindar establit i el quocient resultant es multiplicarà per la puntuació de cadascuna d’elles. Si per a alguna sol·licitud la quantitat resultant fóra superior a la sol·licitada, se li atorgarà únicament l’import sol·licitat.

Llevat que la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019 establisca una excepcionalitat per al règim de pagament d’aquestes subvencions, després de la resolució de concessió i amb caràcter previ a la justificació s’anticiparà un 30 per cent de l’import anual concedit. El 70 per cent restant es pagarà després de l’aportació i comprovació de la documentació justificativa de l’efectiva i correcta aplicació de l’import inicialment anticipat. Serà requisit de pagament de les subvencions, el compliment de l’obligació de rendició de comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb l’article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.Inici

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes comptat a partir de l’endemà al de la publicació d’aquesta resolució en el DOGV núm. 8464 / 15.01.2019.

Al costat de la sol·licitud, haurà de presentar-se la següent documentació:
a) Certificat de la persona que exercisca les funcions de secretaria de l’entitat local, signat electrònicament, que acredite l’acte administratiu per mitjà del qual s’acorda sol·licitar la subvenció i la quantia sol·licitada. El model d’aquest certificat figura, com a Annex I, entre els impresos associats a aquest tràmit. En cas que s’haja apoderat a alguna persona diferent de qui representa legalment a l’entitat per a actuar en la convocatòria, el certificat haurà de donar fe d’això.
b) Programa objecte de la subvenció, amb descripció precisa de la seua finalitat, del seu pressupost i de les accions previstes.
c) Així mateix s’acompanyarà al programa, el formulari de fitxa resumeixen d’aquest, que figura, com a Annex II, entre els impresos associats a aquest tràmit.
d) Memòria descriptiva de la política municipal d’infància en la qual s’especificarà l’experiència i la trajectòria seguida per l’entitat en la realització d’informes locals sobre la situació de la infància i l’adolescència i de plans locals d’infància i adolescència, segons el model que figura, com a Annex III, entre els impresos associats a aquest tràmit. L’experiència s’acreditarà mitjançant la declaració responsable, signada electrònicament, continguda en l’apartat E del model.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia