La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat subvencions per a cofinançar, amb els Ajuntaments, treballs d’elaboració i redacció de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de proteccions, de plans especials de protecció i de plans directors que tinguen com a objectiu la protecció, la recuperació i la rehabilitació d’espais amb interés patrimonial.

És la primera vegada que la Generalitat convoca ajudes d’aquestes característiques que ajudaran els ajuntaments valencians a elaborar documents en els quals es reculla la secció de patrimoni cultural del catàleg de proteccions del municipi, així com plans especials de protecció i plans directors d’intervenció en béns d’interés cultural (BIC). La dotació pressupostària és de 750.000 euros.

L’import de cofinançament s’estableix en funció de la grandària del municipi segons les xifres de població oficials publicades per l’Institut Nacional d’Estadística en l’última revisió del padró prèvia a la data de presentació de la sol·licitud i serà: municipis de més de 50.000 habitants, el 50%; municipis entre 20.001 i 50.000 habitants, el 60%; municipis entre 5.001 i 20.000 habitants, el 70%; municipis entre 1.001 i 5.000 habitants, el 80%, i municipis de menys de 1.000 habitants, el 95%.

Es finançaran amb aquests fons els treballs d’elaboració i redacció de la secció de patrimoni cultural dels catàlegs de proteccions, plans especials de protecció i de plans directors, incloent els treballs previs d’investigació documental i de prospecció arqueològica. Així mateix, es finançaran les actuacions realitzades des de l’1 de gener de 2018 fins a un mes abans de finalitzar el termini de justificació de l’execució dels treballs.

A l’efecte d’aquesta convocatòria només seran tinguts en compte els plans especials de protecció i/o plans directors que tinguen com a objecte prioritari un bé d’interés cultural immoble que es trobe inscrit en l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià.

Se subvencionarà fins a un màxim del 95% del pressupost de l’activitat sol·licitada i la quantia màxima de la subvenció no podrà ser superior als 25.000 euros ni inferior a 5.000 euros.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia