El Saló de Plens del Castell de Bétera acollirà aquest dilluns, 4 de febrer, el Ple Ordinari del mes i primera sessió ordinària de l’any, segons el previst. Com sempre, aquesta sessió tindrà lloc a les 19.00 hores.

A continuació, plasmem l’Ordre del dia:

ORDRE DEL DIA
1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau de l’actes de les sessions anteriors núm. 12 de data 1 d’octubre de 2018 i la núm. 13 de data 5 de novembre de 2018.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària.
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària.
5. TRESORERIA.- Expedient sobre dació compta d’Informe de la Tresoreria 16/2019, sobre període mitjà de pagament a proveïdors. Quart Trimestre 2018.
6. TRESORERIA.- Expedient sobre dació compta d’Informe de la Tresoreria Municipal núm. 15/2019 en compliment de la Llei 15/2010 de 5 juliol, que modifica la Llei 3/2004 de 29 de desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Quart trimestre 2018.
7. PERSONAL.- Expedient sobre dació compta de l’Informe de l’Alcaldia Presidència en compliment del que es preveu en l’article 104 bis LRBRL. Quart trimestre 2018.
8. PATRIMONI.- Expedient sobre resolució expediente d’investigació sobre titularitat de la parcel·la 329 del polígon 72 d’aquest Terme municipal.
9. URBANISME.- Expedient sobre acatament sentencia TSJCV 203/2018, en relació amb el PAI de l’O.E “Alts de la Jonquera”.
10. RÈGIM JURÍDIC.- Precs i preguntes.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia