El passat dilluns, 4 de febrer, va tindre lloc el ple ordinari del mes de febrer i primera sessió ordinària de l’any. Dins de l’orde del dia es va donar compte de 9 punts.

En primer lloc es va aprovar per unanimitat les actes de les sessions anteriors núm. 12 de data 1 d’octubre de 2018 i la núm. 13 de data 5 de novembre de 2018. Aquest punt va comptar amb l’abstenció dels vots dels nous regidors Alfonso Salvador Ramírez (Mas Camarena-Cube) i Jose Ángel Blay (Partit Popular), donat que en aquestes sessions no estaven encara presents. D’altra banda, es va donar compte de la correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.

Regim jurídic

Quant a règim jurídic, es va informar del control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària. Seguidament, es va donar compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària. En aquest punt, la regidora Popular Ayo Martínez tenia dues qüestions referides a dues juntes de Govern Local diferents. En primer lloc, va preguntar sobre la licitació i redacció del projecte i l’execució d’obra de les actuacions per a la millor de la xarxa d’abastiment de l’aigua. En aquest sentit, va preguntar sobre si es sap aproximadament quant començaran a actuar per a millorar el sistema d’abastiment perquè no es produïsquen tantes fugues. A aquesta pregunta, la regidora encarregada de l’àrea Cristina Ballesteros (PSPV_PSOE) va indicar que encara no hi ha una data concreta i que quan estiga clara la comunicaran.

D’altra banda, Ayo va comentar que li pareixia curiós que s’aprovaren unes obres d’un milió i mig aproximadament (IVA inclós), sense una fiscalització prèvia. Aquestes obres feien referència a les del Castell de la localitat, al que el tinent d’alcalde Enric Àlvarez (Compromís) va explicar que estaven en la fase inicial d’autorització, que no s’està aprovant encara cap obra, i que queden més fases (disposició, compromís, reconeixement d’obligació i pagament). Enric va proseguir dient que és cert que és una fiscalització necessària en Fase A però no suspensiva la no fiscalització.i per qüestions de terminis no era possible fer-la d’una altra manera. Per tant, abans d’adjudicar-les caldrà resoldre l’omissió de fiscalització.

Referint-se a aquest mateix tema, el regidor de Patrimoni, Joano Baudés (Compromís), va comentar que les obres del castell van vinculades a una subvenció de fons FEDER i van marcats per uns terminis d’execució que cal complir.

En aquest mateix punt, la regidora Glòria Campomames (Mas Camarena-Cube) va referir-se a una qüestió de la junta local de govern del 14 de gener, sobre la contractació d’una empresa per part de l’Ajuntament per a realitzar una enquesta sobre les necessitats dotacionals d’infraestructura i serveis a la zona sud de Bétera (urbanitzacions) amb un cost de 14.000 euros +IVA. La regidora va mencionar que no entenia per què es feia aquesta actuació quan ja s’està al final de la legislatura. El regidor Joano Baudés (Compromís) va mencionar que es trobava la necessitat real de parlar amb totes les associacions de la zona sud del poble on ja es disposa d’una gran quantitat de dotacionals, on poder realitzar infraestructures importants i rellevants per a la població que allí resideix.

Tresoreria

Després d’aclarir els punts anteriors, va arribar l’hora de tractar assumptes de tresoreria, donant compte d’Informe de la Tresoreria 16/2019, sobre període mitjà de pagament a proveïdors. Quart Trimestre 2018 i d’Informe de la Tresoreria Municipal núm. 15/2019 en compliment de la Llei 15/2010 de 5 juliol, que modifica la Llei 3/2004 de 29 de desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, quart trimestre 2018.

Altres assumptes

En matèria de personal també es va donar compte de l’Informe de l’Alcaldia Presidència en compliment del que es preveu en l’article 104 bis LRBRL. Quart trimestre 2018.

Quant a patrimoni, es va donar llum verda a l’expedient sobre resolució expediente d’investigació sobre titularitat de la parcel·la 329 del polígon 72 d’aquest Terme municipal. Aquest punt va ser aprovat per majoria absoluta amb els vots a favor de Compromís, PSPV-PSOE, ABEC, i Ciutadans Bétera i les abstencions del Partit Popular, Mas Camarena-Cube i el regidor no adscrit Pedro Gallén.

Finalment, en urbanisme, es va aprovar per unanimitat l’expedient sobre acatament de la setencia TSJCV 203/2018, en relació amb el PAI de l’O.E “Alts de la Jonquera”.

D’altra banda, una vegada tractats els assumptes de l’ordre del dia, es va donar llum verda a diverses mocions presentades pels distints grupos polítics amb representació municipal.

A continuació, adjuntem el vídeo resum d’aquests punts:

Imprimir article
Comenta aquesta notícia