(EFE) Els promotors de Intu Mediterrani han presentat davant la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient al·legacions a la proposta de modificació del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Parc Natural del Túria.

Intu considera que aqueixa proposta forma part “d’una espiral de decisions polítiques, clamorosament viciades d’arbitrarietat, que se serveixen il·legalment de les potestats administratives per a portar avant l’oposició ideològica al projecte comercial” a Paterna.

Segons explica en un comunicat, la modificació respon “a l’interés reconegut de fer fracassar Intu Mediterrani per part de determinada adscripció política que no compta amb atribucions en matèria d’ordenació del territori però aprofiten els seus àmbits competencials per a adoptar decisions que impedisquen el projecte”.

En aquest sentit, les al·legacions evidencien que el projecte Intu Mediterrani “no es troba ni tan sols pròxim” al Parc Natural del Túria.
També exposa la falta de competència en considerar que l'”única finalitat” del PORN és l’ordenació urbanística general “sense vinculació” amb els espais naturals protegits.

L’ampliació del *PORN incloent sòl de Paterna com a àrea d’interfície “no està en la justificació de l’esmena” que és “l’ampliació actual del parc natural del Túria als municipis de Bugarra Xestalgar i Xulella” ni, per tant, s’ha avaluat ambientalment, segons el promotor.
Afig que en establir per a les àrees d’interfície la classificació urbanística de sòl no urbanitzable protegit, s’exerciten competències urbanístiques que no competeixen a la Conselleria d’Agricultura sinó a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

En una tercera al·legació argumenta que el *PORN no pot separar-se del decret de declaració del Parc Natural, ja que només modificant la delimitació establida podrien protegir-se nous espais de forma singular i desvinculada de les afeccions al parc.

*Intu qüestiona que es vulga ampliar el parc natural mitjançant el *PORN, ja que només es podria justificar si fora una àrea d’amortiment dels impactes externs al parc, alguna cosa que “no ocorre”.

Una altra de les al·legacions considera que no concorren els valors ambientals que permetrien la protecció prevista posat que el sòl del projecte comercial està “fora” de qualsevol possible afecció al parc natural i manca d’interés ecològic, com indiquen informes de la Generalitat, de l’Administració General de l’Estat i de l’Ajuntament de Paterna, favorables a la transformació del sòl, segons assegura.

No s’aprecien valors ambientals que recolzen la protecció singular i a més la modificació del PORN que afecta al projecte Intu no s’ha avaluat ambientalment, afig el promotor.

Finalment, s’al·lega que el vertader rerefons del PORN és “un desig públicament manifestat d’impedir un determinat model comercial per a afavorir la promoció dels xicotets establiments”.

Això, al seu judici, “resultaria una vulneració flagrant del dret aplicable, perquè suposa una intromissió il·legítima de l’Administració, mitjançant la limitació injustificada, en l’activitat econòmica”.

*Intu adverteix que aquesta interpretació ja ha sigut acollida pel Tribunal Suprem, la qual cosa anticipa “un risc cert de declaració de nul·litat” del pla per imposar “restriccions il·legals” a l’activitat de serveis.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia