Aquest dimarts, 12 de febrer, la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i vertebració del Territori ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la convocatòria de les ajudes del Programa d’Ajudes al Lloguer d’Habitatge i del Programa d’Ajudes al Lloguer per a Joves per a l’exercici 2019.

Què requisits he de complir per a ser beneficiari/a de les ajudes?

Podran ser persones beneficiàries de les ajudes les persones físiques majors d’edat que reunisquen tots i cadascun dels requisits següents, segons el Programa al qual s’acullen.

Programa d’Ajudes al Lloguer d’Habitatges.
-Posseir la nacionalitat espanyola o en el cas dels estrangers hauran de tindre residència legal a Espanya. Tots els membres de la unitat de convivència en el moment de la sol·licitud hauran de complir aquesta condició.

-Ser titular, en qualitat d’arrendatari, d’un contracte d’arrendament d’habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24
de novembre, d’arrendaments urbans

-Que l’habitatge arrendat constituïsca la residència habitual i permanent de l’arrendatari, la qual cosa haurà d’acreditar-se mitjançant certificat o volant d’empadronament

-Que els ingressos de les persones que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l’habitatge arrendat, consten o no com a titulars del contracte d’arrendament siguen iguals o inferiors a tres vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (*IPREM).
Aquest llindar serà de quatre vegades el *IPREM si es tracta d’una *fami￾*lia nombrosa de categoria general o de persones amb discapacitat i de cinc vegades el *IPREM quan es tracte de famílies nombroses de categoria especial.

-Que l’habitatge objecte del contracte d’arrendament ho siga per una renda igual o inferior als límits establits, en funció de la localitat d’emplaçament de l’habitatge

Programa d’Ajudes al Lloguer per a Joves: complir els requisits anteriors i a més:
-En el moment de sol·licitar l’ajuda, tindre menys de trenta-cinc anys, o tractar-se d’una unitat de convivència en la qual tots els membres siguen menors de trenta-cinc anys, i així quede acreditat en el corresponent certificat d’empadronament.

Excepcionalment podran formar part de la unitat de convivència persones majors de 35 anys que tinguen declarada una dependència justificada documentalment.

-No rebre cap altra ajuda per a atendre el pagament de la renda de lloguer d’habitatge. No es podrà compatibilitzar amb percepcions de la Renda Bàsica d’Emancipació, ni amb cap altra ajuda per al pagament del lloguer del Pla d’habitatge 2018-2021, ni amb les quals, per a aqueixa mateixa finalitat, puga concedir l’Administració autonòmica, entitats locals o qualssevol altres administracions, entitats públiques, organitzacions no governamentals o associacions que aporten una ajuda.

Termini i forma de presentació de les sol·licituds

El termini per a la presentació de la sol·licitud d’ajuda s’iniciarà l’endemà a la publicació de la present resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el dia 8 de març de 2019, inclusivament. L’incompliment del termini de sol·licitud
determinarà automàticament l’exclusió de la convocatòria.

Les sol·licituds poden presentar-se en format paper o a través de signatura o certificat electrònic.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia