La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha convocat, per a aquest exercici 2019, les subvencions per a la millora de les condicions de l’interior dels habitatges del Pla Renhata. Així s’ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La consellera d’Habitatge, María José Salvador, ha explicat que, amb aquestes ajudes, la Generalitat està “apostant fermament per la millora de l’habitabilitat de l’interior dels habitatges en convocar subvencions per a la reforma de banys, cuines i la millora de l’accessibilitat”.

La Generalitat ha impulsat per primera vegada durant aquesta legislatura aquestes ajudes que mostren “la clara aposta del Consell per la rehabilitació d’habitatge que dinamitza el sector i ajuda a la creació de llocs de treball”, ha indicat.

El termini de sol·licitud acaba el 15 de maig i es podrà presentar qualsevol persona física, que siga propietària, usufructuària o arrendatària d’un habitatge situat en la Comunitat Valenciana que tinga una antiguitat superior als 20 anys (excepte per a actuacions d’adaptació per a persones amb diversitat funcional que no existeix limitació), i que siga residència habitual i permanent del seu propietari, inquilí o usufructuari.

En aquest sentit, Salvador ha destacat que el Pla Renhata, impulsat per la conselleria, ha destinat per a l’exercici 2019 un total de 2.950.000 euros amb la possibilitat d’ampliar-ho si fora necessari.

La consellera ha explicat que el procediment de concessió d’aquestes subvencions serà el de concurrència competitiva i les obres hauran d’haver-se iniciat amb posterioritat al dia 1 de gener de 2018 i haver-se finalitzat entre el 2 de juliol de 2018 i el 15 de maig del 2019, data en la qual acaba el termini de sol·licitud d’ajudes.

El procediment de tramitació serà telemàtic, les sol·licituds, escrits i comunicacions es presentaran davant el Registre Electrònic i hauran d’estar signats electrònicament.

Les ajudes amb càrrec als fons de la Generalitat contemplen una subvenció bàsica del 5% del pressupost protegible amb un màxim de 600 euros per a costejar els treballs tècnics previs a tots aquells que complisquen els requisits.

A més, també es contempla una subvenció addicional de el 25% i el 35% amb un màxim de 3.000 o 4.200 euros. Per tant, la suma de les dues subvencions suposa una ajuda total de el 30% i el 40% del pressupost protegible fins a un màxim de 3.600 o 4.800 euros segons la baremació obtinguda.

El pressupost subvencionable no serà inferior a 2.000 euros ni superior a 12.000 euros, amb independència del pressupost real de les obres que pot ser major.

El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució de les subvencions serà de sis mesos comptats a partir de la seua publicació. Transcorregut aquest termini sense que s’haja dictat i publicat resolució expressa, les persones sol·licitants podran entendre com desestimada la seua sol·licitud.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia