La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, dependent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat el calendari i les novetats corresponents a les proves de certificació de nivell de valencià de l’any 2019. Aquestes estan adaptades completament al Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECRL).

D’aquesta manera, es fa pública la convocatòria per a obtindre l’acreditació dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2, així com de les proves de capacitació tècnica de llenguatge administratiu, correcció de textos i llenguatge per als mitjans de comunicació.

Cal recordar que, amb el canvi de model que es va introduir en la convocatòria anterior, es busquen unes proves més comunicatives, en què s’avalua la capacitat dels aspirants per a dur a terme la finalitat comunicativa de la llengua en una tasca determinada, en cada cas amb un nivell d’exigència i de dificultat.

Convocatòria 2019

El procés de matriculació serà totalment telemàtic i el pagament de taxes es podrà efectuar mitjançant targeta de crèdit o de dèbit, per a fer-ho més àgil i accessible. Cal recordar que el pagament de manera telemàtica suposa una bonificació del 10 % de la taxa.

Cal destacar també que, amb motiu de la millora de la qualitat de les proves, la puntuació mínima exigida en cada una de les quatre àrees de la prova dependrà del pes dins d’aquestes en la prova.

D’aquesta manera les persones aspirants no estan obligades a superar en cada àrea el 50 % de la prova, sinó que obtindran la qualificació d’apte si en la puntuació global de totes les àrees, tenint en compte el pes de cada una, tenen un mínim del 60 % superat.

Les noves baremacions per a cada nivell es poden consultar en la pàgina de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià: consultar ací.

Per tal d’agilitzar el procediment de la prova, a la primera jornada dels nivells C1 i C2 s’avaluarà l’àrea d’expressió i interacció oral. D’aquesta manera, la segona jornada es destinarà exclusivament a l’àrea d’Expressió i Interacció Escrita. Aquest canvi suposa una distribució més equilibrada del temps per als aspirants en les dues jornades.

Calendari matrícula i proves

  • El període de matriculació està dividit en dos períodes diferenciats. En el primer es matricularan les persones que vulguen obtindre els certificats dels nivells A2, B1 i C1 i llenguatges específics i la matrícula estarà oberta des del 25 de març fins al 8 d’abril, ambdós inclosos.
  • El segon període, en què es faran les proves dels nivells B2 i C2, tindrà el període de matrícula obert des del 2 fins al 16 de setembre.
  • Les persones matriculades a les proves de la JQCV s’examinaran de totes habilitats lingüístiques, d’aquesta manera desapareix el caràcter excloent de la prova.
  • La primera part del C1 i la prova per als certificats específics de llenguatge administratiu es faran l’1 de juny.
  • El 8 de juny, es faran les proves del B1 i del certificat específic de llenguatge als mitjans de comunicació.
  • El 15 de juny, es faran les proves de l’A2, la segona part del C1 i la prova del certificat específic de correcció de textos.
  • El 26 d’octubre es faran les proves de la primera part del C2. El 9 de novembre serà el torn de les proves per al certificat B2 i el 16 de novembre es farà la segona part del C2.
Imprimir article
Comenta aquesta notícia