Aquesta setmana s’ha obert el termini per a sol·licitar exercir el dret a vot en les pròximes eleccions a les Corts Valencianes del pròxim 28 d’abril en les modalitats de vot accessible, vot per correu ordinari i vot de les persones que resideixen fora del territori nacional ja siga de manera temporal o fixa.

El vot accessible és el que permet a les persones amb discapacitat visual exercir el seu dret al sufragi passiu amb plena autonomia i mantenint el secret. Es pot sol·licitar fins al pròxim 1 d’abril a través del telèfon gratuït 900 150 000. Poden sol·licitar-ho les persones amb discapacitat visual que coneguen el sistema de *lecto-escriptura braille i tinguen reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% o siguen afiliats a l’Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE). La utilització d’aquest procediment és voluntària per a qui complisca els requisits. Les persones votants també podran ser assistides per algú de la seua confiança per a poder votar, si així ho desitgen.

Igualment, aquest  s’ha obert el termini per a sol·licitar qualsevol de les modalitats de vot no presencial en els col·legis electorals. En aquesta categoria s’enquadra el vot per correu ordinari, així com el vot postal d’electors i electores que es troben temporalment fora del territori nacional (ERTA) i el vot de residents a l’estranger que formen part del Cens Electoral de Residents Absents (CERA).

Així, les persones electores que prevegen que en la data de la votació no es trobaran en la localitat on els correspon votar o que no puguen personar-se en el seu col·legi electoral poden sol·licitar el vot per correu des d’aquest dimarts fins al pròxim 18 d’abril. S’haurà de sol·licitar personalment en qualsevol oficina de correus, per al que serà necessari l’exhibició del Document Nacional d’Identitat.

Aquelles persones que es troben temporalment fora del territori nacional (ERTA) i figuren en el Registre de Matrícula Consular com no residents poden sol·licitar el vot per correu fins al 30 de març.

En aquest mateix període, podran sol·licitar-lo també els valencians i les valencianes que residisquen a l’estranger que formen part del CERA, inscrites en el Registre de matrícula de l’Oficina Consular. Si algun elector o electora del CERA es trobara temporalment a Espanya durant la convocatòria de les eleccions, podrà sol·licitar (igual que els i les residents en territori nacional) el vot per correu a partir d’aquest dimarts dia 5 de març i fins al 18 d’abril, sense que això supose la seua baixa del Cens Electoral de Residents Absents.

La informació detallada sobre el procediment a seguir en cadascun d’aquests casos pot ser consultada en la pàgina web www.eleccions2019.gva.es, on també poden descarregar-se els impresos per a la sol·licitud del vot, així com els de les candidatures.

La jornada electoral se celebrarà el pròxim 28 d’abril després d’una campanya electoral que començarà el 12 del mateix mes per a elegir a 99 diputats i diputades (40 per a València, 35 per a Alacant i 24 per a Castelló).

Color de les paperetes

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) també ha publicat l’ordre per la qual es determina el color de les paperetes i sobres de votació de les eleccions a les Corts 2019.

Donada la concurrència en la Comunitat Valenciana d’eleccions generals i autonòmiques s’ha establit que les paperetes i sobres de votació a utilitzar en les eleccions a les Corts del pròxim 28 d’abril seran de color rosa pantone 196 O o tonalitats similars.

El Decret 168/2010, de 15 d’octubre, del Consell, determina les condicions dels locals i les característiques de les urnes, les paperetes, els sobres i la resta de documentació electoral a utilitzar en les eleccions a les Corts.

Aquest decret estableix que les paperetes electorals en els comicis es confeccionaran en paper blanc i impreses per una sola cara, però especifica que, en cas de concurrència amb un altre procés electoral del qual es derive una coincidència en el color de les paperetes, podrà usar-se un altre color que es determinarà per l’òrgan competent en matèria de processos electorals.

A més, també determina que els sobres de votació adquiriran el mateix color que l’elegit per a les paperetes de votació.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia