Aquest dilluns, 11 de març, tindrà lloc el ple ordinari del mes de març de l’Ajuntament de Bétera. Aquesta sessió ordinària tindrà lloc en el Saló de Plens, situat al Castell de Bétera, a les 19.00 hores.

L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA
1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau de les actes de les sessions anteriors núm. 14 de 3 de Desembre de 2018 i núm. 01 de 14 de Gener de 2019.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària.
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària.
5. HISENDA.- Expedient sobre dació compte de l’Informe de la intervenció Municipal núm. 44/2019 i 72/2019, sobre actualització de l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de despesa 2018. Quart Trimestre exercici 2018.
6. HISENDA.- Expedient sobre reconeixement extrajudicial de crèdits núm. FPL 001/2019.
7. HISENDA.- Expedient sobre dació compte de l’Informe de la Intervenció Municipal núm. 106/2019, sobre actualització de l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, pressupost exercici 2019 prorrogat de 2018.
8. INTERIOR.- Expedient sobre elecció de Jutge de Pau titular del municipi.
9. INTERIOR.- Expedient sobre elecció de Jutge de Pau substitut del municipi.
10. URBANISME.- Expedient sobre aprovació modificat del Projecte elèctric del Projecte d’urbanització de l’O.E. “Extrem sud –Aquest” delimitada ex novo en sòl urbà.
11. RÈGIM JURÍDIC.- Precs i preguntes.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia