Aquest dilluns estrenem el mes d’abril i, amb ell, arriba el Ple Ordinari de Bétera d’aquesta mensualitat. Com sempre, aquest acte tindrà lloc en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Bétera, situat al Castell de la localitat.

ORDRE DEL DIA

1. ELECCIONS.- Designació mitjançant sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions generals i eleccions autonòmiques a celebrar el pròxim 28 d’Abril de 2019.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària.
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària.
5. HISENDA.- Expedient sobre dació compta d’Informe de la Intervenció Municipal núm. 106-2019 sobreactualización de l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, Pressupost exercici 2019 prorrogat de 2018.
6. HISENDA.- Expedient sobre dació compta de Resolució d’Alcaldia núm. 590/2019 sobre aprovació Pla pressupostari a mitjà termini del per als exercicis 2020-2022.
7. TRESORERIA.- Expedient sobre adaptació de la Delegació que ostenta la Diputació Provincial de València quant als ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Bétera a les Bases Reguladores dels Serveis tributaris i altres ingressos de dret públic aprovades per l’ens provincial.
8. PERSONAL.- Expedient sobre règim retributiu en situació d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Ajuntament de Bétera.
9. EDUCACIÓ.- Expedient sobre nomenament de regidora Delegada com a membre del Consell Escolar Municipal.
10. MOCIONS.- Mocions
10.1.- Moció de la Corporació Municipal sobre adhesió a la candidatura de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana als Premis Princesa d’Astúries.
10.2.-Moció del Grup Polític Municipal de C’s per a propiciar les accions necessàries per a l’estudi i condicionament adequat de l’asfalt dels Cul-de-Sac de Mas Camarena.
11. RÈGIM JURÍDIC.- Precs i preguntes.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia