Aquest divendres, al voltant de les 13.00 hores, hi ha tingut lloc un Ple extraordinari al Saló de Plens de Bétera per a portar a terme l’aprovació inicial de l’expedient sobre el Pressupost General i Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Bétera per a l’exercici 2019. Després de l’exposició d’aquest pressupost per part del regidor municipal d’Hisenda, Enric Álvarez, i el debat entre els diversos portaveus polítics, s’ha donat llum a aquesta aprovació inicial. L’aprovació s’ha dut endavant amb els vots a favor de l’equip de govern (Compromís, PSPV-PSOE i Assamblea Bétera Ciudadana), l’abstenció del regidor no adscrit, Pedro Gallén i els vots en contra del Partit Popular, Mas Camarena-Cube i Ciudadanos Bétera.

Segons ha explicat el regidor d’Hisenda, Enric Álvarez, el total d’ingressos dels pressupostos 2019 ascendeixen a 20.858.737 ’54 euros. Açò suposa un increment d’1.207.000 euros respecte a l’exercici anterior.

Dins del capítol d’ingressos, l’edil ha indicat les partides més significatives. Així, en operacions corrents els ingressos d’aquest concepte (que uneix capítols de l’1 al 6 i que es refereix als impostos, a les taxes, preus públics, transferències corrents i béns patrimonials) suma un total de 20.800.000 euros. Aquesta xifra suposa un increment, respecte a l’any anterior, d’1.200.000 euros i representa un 6,28% d’aquest increment.

Desglossant aquests capítols: el capítol 1, impostos directes, ascendeix a 11.500.00 euros aproximadament (364.000 euros d’augment respecte a l’any 2018). El capítol 2, impostos

indirectes, compta amb un increment considerable de 400.000 euros d’augment. El capítol de taxes, preus públics i altres ingressos es produeix un xicotet increment del 0,04%, suposant 815 euros. El capítol de transferències corrents experimenta un increment del 6,31% (362.000 euros). En el capítol d’ingressos patrimonials hi ha una disminució d’uns 7.000 euros.

Quant a les operacions de capital, els ingressos per operacions de capital (capítol 6 i 7) referides a alienacions d’inversions reals i transferències de capital ascendeixen enguany a 0 euros. Segons ha explicat Enric Álvarez, açò es deu a diverses raons: no hi ha previsió del fet que s’aliene cap patrimoni en aquest exercici (a diferència de l’any anterior on sí que es va ficar a la venda unes parcel·les) i, a més, tampoc s’inclou subvencions del Pla Provincial d’Obres i Serveis (SOM) les quals s’incorporarien en el moment en què aquesta concessió es donara.

En l’apartat d’operacions financeres, els ingressos del capítol 8 i 9 referits a actius i passius financers i corresponen al reintegrament de les bestretes del personal i als anuncis per compte de particulars ascendeixen a 38.000 euros. És a dir, representa un 0,18% del total dels ingressos. Quant als passius no hi ha cap xifra, ja que es refereix a operacions de crèdit i no està prevista que porte a terme cap a causa de la bona situació econòmica en la qual es troba ara el Consistori.

D’altra banda, el total de gastos, ascendeixen a la mateixa quantitat que els ingressos, a 20.858.737 ’54 euros. El capítol d’operacions corrents (capítol de l’1 al 5) inclou gastos de personal, béns i serveis financers, transferències de capital i fons de contingència. Aquest capítol ascendeix a 19.500.000 euros, el que suposa un increment d’1.200.000 euros. Dins d’aquest capítol, el regidor d’Hisenda a destacat els gastos de personal, que enguany augmenten a 12.178.000 euros. Així mateix, ha destacat que enguany s’ha contemplat en el pressupost els imports corresponents a plans i tallers d’ocupació. En el capítol de despesa corrent, suposa un 43,88 % aproximadament, ascendint a 9.155.000 euros i respecte a 2018 ha augmentat en un 4,76%. En el capítol de transferències de capital, ascendeixen a 1.100.000 euros (un 5,28% del pressupost), suposant un increment del 10,93%. En aquest apartat es parla de subvencions. La raó d’aquest increment són les subvencions d’emergència social i algunes incorporacions de subvencions a noves associacions les quals tenen la finalitat de fomentar el teixit associatiu d’aquest municipi. En el fons de contingència, l’import s’ha reduït un poc (92.000 euros). La utilització d’aquesta partida queda reservada a les atencions i necessitats imprevisibles i inajornables, requeriment segons s’estableix en les bases d’execució i per a la seua aplicació es requereix la tramitació de l’expedient amb el procediment corresponent, el qual seria aprovació plenària.

En el grup d’operacions de capital, on la part més important són les inversions (capítol 6 i 7) referides a les inversions reals i transferències de capital. Les inversions reals ascendeixen a 1.227.360 euros i es financen amb fons propis i suposen un 5,88% del total del pressupost de gastos, respecte a l’any anterior.

Finalment, les operacions financeres referides a actius i passius financers suposen 38.000 euros (la mateixa quantitat en terminis d’ingressos) i fan referència a les bestretes de personal.

Per a concloure, el regidor Enric Álvarez ha indicat que aquests pressupostos compleixen amb totes les exigències legislatives. Concretament, ha explicat que compleix la suficiència de crèdits per a atendre les obligacions exigibles i els gastos de funcionament dels serveis, és un pressupost anivellat i compta amb l’estabilitat i sostenibilitat financera.

A continuació adjuntem un vídeo resum de la sessió:

Imprimir article
Comenta aquesta notícia