El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat per primera vegada la convocatoria de les ajudes a la participació de les persones agricultores i agrupacions de persones agricultores en programes relatius a la qualitat diferenciada i que s’incloguen en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Les ajudes, que estan gestionades per la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, mitjançant l’Agència Valenciana de Foment i Garanta Agrària, compten amb un pressupost de 95.000 euros que es financen a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader), el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació; i la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. 

El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos i s’iniciarà l’endemà al de la publicació del DOGV: ajudes.

Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes les persones agricultores i agrupacions de persones agricultores, en actiu, i que participen per primera vegada en algun dels règims de qualitat diferenciada dels productes agroalimentaris, és a dir, les denominacions d’origen protegides i indicacions geogràfiques protegides i la producció ecològica. Per tant, no podran ser els ja inscrits o que hagen participat en els règims de qualitat elegibles.

De la mateixa manera seran subvencionables el 70% dels costos fixos satisfets per part de les persones agricultores o organitzacions ocasionats per la participació en els règims de qualitat de productes agroalimentaris, i fins a un màxim de 3.000 euros per explotació i any, fins a un màxim de cinc anys.

Dins d’aquestes despeses es troben els derivats de la inscripció d’aquestos régims de qualitat, la quota anual, el cost dels controls necessaris per a comprovar el compliment del plec de condicions del règim, així com altres costos com els derivats de l’inspecció de camp, control documental o les analítiques en què hagen d’incórrer aquests productors com a conseqüència de la inscripció en els citats règims de qualitat. No obstant això, no seran subvencionables les actuacions ja realitzades o aquelles ja iniciades abans de la data de presentació de la sol·licitud de la subvenció.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia