Vicepresidència i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques  ha obert el termini per a sol·licitar les ajudes personals per a la promoció de l’autonomia personal i per a l’atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional.

Poden ser objecte d’aquestes ajudes les següents:

• Adquisició d’ajudes tècniques i productes de suport.
• Ajuda destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior de l’habitatge i l’adaptació funcional de la llar.
• Ajuda per a l’adaptació de vehicles.
• Ajudes de transport per a l’assistència a tractaments i centres assistencials.

Els beneficiaris d’ajudes personals per a facilitar l’autonomia personal hauran de reunir els següents requisits:

• Ser menor de 65 anys.
• Tindre una renda individual o per càpita familiar inferior al triple de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) per a l’exercici anterior al de la convocatòria.
• Que existisquen deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol•licitant que suposen una pèrdua d’autonomia, li impedisquen o dificulten la seua mobilitat o comunicació a través de mitjans normals.

En el cas d’ajudes de transport, a més, cal:

• Tindre reconeguda la condició de persona amb discapacitat amb mobilitat reduïda.
• No estar comprés en el camp d’aplicació del sistema de la Seguretat Social per no desenvolupar activitat laboral.
• No tindre reconegut el subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport.

Els beneficiaris d’ajudes per a l’atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional hauran de reunir els següents requisits:

• Ser major de 16 anys i menor de 65 anys.
• Tindre acreditada la necessitat de cures especials, per estar afectat per una discapacitat que dificulte la seua inclusió social, mancar de domicili o tindre una situació familiar greu que impedisca l’atenció de l’individu que, per les seues característiques personals, no puga desenvolupar-se en el mitjà familiar.
• Mancar de recursos econòmics individuals i familiars suficients, que li impedisca fer front al preu d’un servei d’atenció residencial especialitzada.

El termini acaba el 18 de maig. Tots els detalls es troben al següent enllaç: ajudes.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia