La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat els Premis als Llibres Millor Editats i a la Tasca dels Llibrers a la Comunitat Valenciana durant l’any 2018. La finalitat és reconéixer la tasca que duen a terme a favor de la difusió del llibre i les iniciatives de foment de la lectura.

Les modalitats en què es concediran els premis són al llibre millor il·lustrat, al còmic millor editat, al llibre millor editat, al llibre infantil millor editat i al llibre juvenil millor editat. També es premia la trajectòria d’una llibreria i la llibreria més innovadora per les activitats que realitzen en la promoció de la lectura.

Pel que fa als beneficiaris, optaran als premis a la tasca dels editors les empreses mercantils del sector editorial, ja siguen persones físiques o jurídiques, que tinguen com a activitat l’edició de llibres en l’àmbit de la Generalitat i siguen comercialitzats a través de llibreries.

Podran ser premiats els llibres el depòsit legal dels quals s’haja efectuat en el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018 i corresponguen a editors, siguen persones físiques o jurídiques, que tinguen com a activitat l’edició de llibres en l’àmbit de competència de la Generalitat i que es comercialitzen a través de llibreries. Els editors només podran presentar un màxim d’una obra per modalitat.

Pel que fa als premis a la tasca de les llibreries, es poden presentar aquelles que duguen a terme la seua activitat en l’àmbit de competència de la Generalitat i complisquen amb la finalitat del premi. Les entitats beneficiàries hauran d’estar legalment constituïdes i tindre capacitat jurídica i d’obrar en el territori valencià. Podran ser beneficiàries les llibreries que realitzen la seua activitat en l’àmbit competencial de la Generalitat. En queden excloses les llibreries pertanyents a organismes i empreses públiques, les que tinguen el sistema de vendes i difusió únicament per Internet i aquelles que no tinguen com a element bàsic la comercialització del llibre i la cultura escrita.

Aquests premis honorífics tenen com a principal objectiu incentivar la producció de les empreses editorials valencianes, en qualsevol de les dues llengües oficials, amb iniciatives que propicien una millora del llibre valencià, tant en el seu aspecte tècnic i formal com en l’artístic, així com incentivar les iniciatives i activitats dels llibrers valencians que contribuïsquen a la difusió del llibre i fomenten els hàbits de lectura.

La Direcció General de Cultura i Patrimoni, donarà la màxima difusió possible als llibres i llibreries premiats dins de les seues accions de promoció del llibre. A més a més, tant l’editor de les obres premiades com la llibreria premiada podran fer ús publicitari d’aquesta circumstància i indicar en els exemplars o en els seus establiments de manera expressa la concessió del premi i la modalitat.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia