La renda complementària d’ingressos per prestacions entra en vigor aquest dimarts amb l’objectiu de reconéixer una prestació econòmica periòdica que complemente altres prestacions amb unes quanties més baixes. Es tracta de una de les quatre modalitats contemplada en la Renda Valenciana d’Inclusió,

La Llei de la Renda Valenciana d’Inclusió contempla diverses modalitats de prestacions econòmiques en funció de la situació de vulnerabilitat econòmica, social o laboral de la persona i la seua unitat de convivència, que estan entrant en vigor de forma escalonada, des de l’aprovació de la norma en 2017.

Poden sol·licitar la prestació complementària d’ingressos per prestacions les persones que siguen beneficiàries de pensions no contributives (PNC) per jubilació o invalidesa, excepte si té complement de tercera persona o està compatibilitzada amb el treball; les pensions del Fons d’Assistència Social (FAS), i la renda activa d’inserció (RAI) per violència de gènere i intrafamiliar, excepte si està compatibilitzada amb el treball.

A més d’aquestes condicions particulars, la persona sol·licitant haurà de complir els requisits de caràcter general, que són els de ser major de 25 anys o de 16 si es tenen persones a càrrec, o de 18 en el cas que s’haja tingut un treball remunerat d’almenys un any, i no tindre un patrimoni per valor de set vegades la quantia màxima anual de la renda valenciana d’inclusió, sense comptar l’habitatge habitual.

Un altre dels requisits genèrics és el de comptar amb un any de residència en la Comunitat Valenciana, o haver viscut ací 5 dels últims 10 anys, encara que aquest no serà exigible en el cas de les dones víctimes de violència de gènere, persones víctimes d’explotació sexual o tracta, ni les persones refugiades, asilades i desplaçades forçosament.

Els ingressos de la persona perceptora d’alguna de les prestacions complementables no han de superar les quanties anuals, sense comptar la pròpia prestació ni altres ajudes socials com la dependència, de 1.919,80 euros en el cas de la prestació no contributiva, de 2.097,04 euros en la FAS i de 2.396,76 euros en la RAI.

La quantia de la prestació que se sumen o complementen a les ja percebudes, s’establirà tenint en compte a la persona titular i a totes les persones de la seua unitat de convivència, computant-se el conjunt de recursos, econòmics i patrimonials, tant del sol·licitant com de les altres persones.

La quantia mensual de la prestació per a complementar les ja percebudes vindrà determinada per la diferència entre la quantia màxima de la renda valenciana d’inclusió per a aquesta modalitat i els recursos econòmics disponibles de la unitat de convivència.

Respecte a la quantia a percebre, serà d’un total de 551,98 euros mensuals sumant les *PNC o les *FAS amb la prestació complementària i en el cas de les RAI per violència de gènere sumant la complementaria serà de 680 euros en el cas d’un membre que s’incrementarà fins a 990 euros en el cas de sis membres.

En el cas de la RAI a més pot percebre complement d’un 25% per despeses de lloguer o d’hipoteca, o d’un 10% de complement per despeses energètiques. Aquest complement no és possible en els altres dos casos perquè existeix una limitació estatal que ho impedeix.

Les persones destinatàries de la renda valenciana d’inclusió tenen també garantit, entre altres, l’accés directe com a beneficiàries a les beques d’educació infantil des del primer cicle de 0 a 3 anys en centres sostinguts amb fons públics, a les ajudes de llibres de text i material curricular en totes les etapes de l’educació obligatòria, i a les despeses derivades de la matrícula d’educació secundària i formació professional i ajudes la concessió de les quals corresponga a la Generalitat.

Igualment, tindran accés directe a les beques de menjador escolar i a les beques de despeses de matrícula i ajudes per a la realització d’estudis universitaris la concessió dels quals corresponga a la Generalitat.

Paral·lelament, la condició de persona destinatària de la renda valenciana d’inclusió constituirà un supòsit de valoració específic a tindre en compte en l’accés diferents recursos.

Entre ells, a un habitatge social en règim de tinença o lloguer, a l’obtenció de plaça en escola infantil pública i en centres educatius en qualsevol etapa educativa i de formació reglada, així com en els cursos preparatoris per a l’accés als cicles formatius de qualsevol nivell del sistema educatiu.

Així mateix, també suposarà un supòsit de valoració per a les ajudes econòmiques d’emergència social i les que fomenten el desenvolupament o autonomia personal i l’accessibilitat tant de persones amb diversitat funcional com majors.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia