El Ple Ordinari de Bétera del mes de maig tindrà lloc aquest dilluns, a les 19.00 hores. Com sempre, serà al Saló de Plens ubicat al Castell de Bétera. Aquesta sessió ve carregada de punts a tractar.

A continuació, adjuntem l’Ordre del Dia:

1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau de l’acta de la sessió anterior núm. 3 d’11 de Març de 2019.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària.
4. RÈGIM JURÍDIC.-Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària.
5. TRESORERIA.- Expedient sobre dació de compte d’Informe de la Tresoreria 109/2019, sobre període mitjà de pagament a proveïdors. Primer Trimestre 2019.
6. TRESORERIA.- Expedient sobre dació de compte d’Informe de la Tresoreria Municipal núm. 108/2019 en compliment de la Llei 15/2010 de 5 Juliol, que modifica la Llei 3/2004 de 29
de Desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Primer Trimestre 2019
7. TRESORERIA.- Expedient sobre adhesió conveni de col·laboració subscrit entre la AEAT i la FEMP en matèria d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les Entitats Locals.
8. HISENDA.- Expedient sobre dació compte al Ple de Resolució d’Alcaldia 630/2019 sobre aprovació liquidació del pressupost exercici 2018.
9. HISENDA.- Expedient sobre dació compte al Ple d’Informe de la Intervenció Municipal núm.175/2019 sobre objeccions, omissions i principals anomalies en matèria d’ingressos
exercici 2018 (Art. 218 TRLRHL).
10. HISENDA.- Expedient sobre dació compte al Ple d’Informe de la intervenció Municipal núm. 174/2019, sobre el resultat obtingut del control dels comptes dels pagaments a justificar i bestretes a caixa fixa de l’exercici 2018 (Art. 27 RD 424-17).
11. HISENDA.- Expedient sobre dació compte al Ple d’Informe de la intervenció Municipal núm. 176/2019, sobre el grau de compliment dels criteris previstos en la DONA 16a TRLRHL, en relació a les inversions financerament sostenibles (IFS) durant l’exercici 2018.
12. HISENDA.- Expedient sobre dació compte al Ple d’Informe de la Intervenció Municipal núm. 177/2019, sobre auditoria de sistemes anual de verificació del compliment de condicions de funcionament del registre comptable de factures durant l’exercici 2018 (art. 12.3 llei 25/2013, de 27 de desembre). Codi Verificació Document : 12430374640374560726 -https://sta.betera.es/sta/pages/utils/documentcheck.jsp
13. HISENDA.- Expedient sobre dació compte al Ple d’Informe de la Intervenció Municipal 178/2019 sobre avaluació del compliment anual de la morositat durant l’exercici 2018 (Art. 12.2 de la Llei 25/2013).
14. INTERIOR.- Expedient sobre dació compte de l’acord del Tribunal Superior de Justícia de la C.V. sobre elecció de Jutge de Paz titular del municipi.
15. INTERIOR.- Expedient sobre ”Protocol d’actuació municipal enfront d’emergències de la urbanització Més Camarena”. Sotmetiment a Informació Pública.
16. PERSONAL.- Expedient sobre dació compte de l’Informe de l’Alcaldia Presidència en compliment del que es preveu en l’article 104 bis *LRBRL. Primer trimestre 2019.
17. PERSONAL.- Expedient sobre reconeixement de compatibilitat d’empleat públic amb activitat pública (Exp. 26-2019).
18. SANITAT.- Expedient sobre Ordenança Municipal Reguladora de la Protecció d’animals de companyia i potencialment perillosos. Regulació i tinença. Aprovació
Inicial.
19. RÈGIM JURÍDIC.- Precs i preguntes.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia