El Ple Ordinari del mes de maig, celebrat ahir, va donar compte de la sol·licitud presentada per part del regidor no adscrit Pedro Gallén en relació al seu expedient sobre l’expulsió d’aquest del Partit de Ciutadans Bétera. En data del 24 d’abril de 2019, amb registre d’entrada, Gallén va presentar un escrit a l’Ajuntament on comunicava la sentència de l’Audiència Provincial de València, així com l’auto del Jutjat de primera instància núm. 6 de Llíria que dicta acta d’execució contra el Partit Polític Ciutadans de Bétera, donat que l’Ajuntament no era part d’aquest procediment, en el que la dita sentència declara nul l’acord per part Ciutadans de l’expulsió o cessament de l’apel·lant d’aquest partit. Així mateix, condemna a Ciutadans Partit de la ciutadania a la reincorporació com afiliat i no a lloc a efectuar la resta de pronunciaments interessats per la part apel·lant en el que es refereix a l’organització municipal.

En aquest sentit, Pedro Gallén sol·licita informar de l’acta d’execució i informar de la comunicació de l’execució de la sentència per part de la Comissió de garanties i Valors Ciutadans Partits de la Ciutadania segons l’acta d’execució pertinent. També sol·licita informar de la comunicació del departament d’afiliats de Ciutadans on se l’informa que la situació com afiliat s’ha formalitzat. D’aquesta manera, per part de Gallén segons s’explica en l’escrit, es prenen les mesures oportunes per a la reincorporació en la major brevetat possible dels càrrecs que ostentava amb anterioritat a la seua expulsió com afiliat, regidor i portaveu del Partit Ciutadans amb tots els drets inherents a tal condició de manera efectiva com es trobava abans de la comunicació per part del senyor secretari, el 7 de juliol de 2015.

A la vista de l’escrit presentat, adjunta un escrit del President de la Comissió de Garantia i Valors de data del 23 d’abril de 2019, on es diu que es comunicarà als departaments d’administració i afiliacions dependents de la Secretaria d’Organització perquè es restablisca la seua afiliació amb efectes de l’endemà de la seua expulsió mantenint l’antiguitat i tots els drets d’afiliat. Igualment deurà comunicar al citat departament les dades personals i bancàries amb la finalitat de tindre actualitzada la seua fitxa personal.

Aquest escrit és comunicat a Pedro Gallén i aquest li ho facilita al Consistori, però no així al Partit Polític Ciutadans. També adjunta un correu on se li és informat de la seua reafiliació.

D’aquesta manera, la secretària va reflectir les discrepàncies i les dades contradictòries que obren en l’Ajuntament, donat que en gener de 2018, una vegada consultat l’expedient es comunica al consistori per part del partit polític ciutadans (18 de gener) que a data del 8 de gener de 2019 complint el mandat de la Sentència de l’Audiència Provincial de València es va procedir a la rehabilitació de l’afiliació de Gallén. I a tal fi es va procedir per part de la Comissió de Garanties i Valors i el departament d’administració a la comunicació de la seua afiliació formal. En data 10 de gener de 2019 la comissió de règim disciplinari de Ciutadans li comunica a Pedro Gallén la baixa automàtica del partit per incompliment del preceptuat en l’article 2.7.2.E i F dels vigents Estatus de Ciutadans.

Davant aquestes contradiccions el Consistori li ho comunica a la portaveu del grup polític ciutadans amb l’objecte de clarificar la situació, vist l’escrit.

Segons la secretaria, el dia de hui, la portaveu sols ha comentat verbalment la situació i per prudència es deu estar a l’espera de què, o bé conteste ciutadans o bé es done trasllat en execució de sentència al jutjat i que siga aquest el que requerisca la clarificació al partit polític i se li aclarisca a l’ajuntament en quina situació es troba aquest fet, donat que hi ha documentació totalment contradictòria.

Després d’aquesta exposició per part de la secretaria, Pedro Gallén va explicar que segons el document que ell va presentar el passat 24 d’abril consta que està com afiliat al partit i amb una quota cobrada ja.

D’altra banda, Eva Martínez va indicar que l’últim que ella tenia en coneixement era que se li havia tornat a expulsar, comentari que va contradir Pedro Gallén.

 

A continuació adjuntem un resum d’aquest punt:

Imprimir article
Comenta aquesta notícia