La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat el calendari i el procés d’admissió i matriculació per al curs 2019-2020 dels ensenyaments d’idiomes que s’imparteixen en les escoles oficials d’idiomes (EOI) valencianes.

Per a públic general, el termini de sol·licitud d’admissió romandrà obert des del 12 de juliol fins al 27 de juliol. Aquesta es farà telemàticament en la web de l’EOI consultar ací.

El professorat que vulga accedir a la formació en idiomes gratuïta del Pla integral d’aprenentatge de llengües per al professorat, s’hi podrà inscriure des del 9 fins al 23 de maig.

El 12 de juliol es publicaran les vacants provisionals, i el 15 de juliol es podran consultar els resultats de l’adjudicació de vacants per a l’alumnat. Una vegada establit l’ordre, es formalitzarà la matrícula dels usuaris que hagen obtingut plaça del 16 de juliol al 10 de setembre. Perquè el procés de matriculació siga efectiu, s’ha de lliurar la documentació requerida a l’escola oficial d’idiomes corresponent.

L’alumnat que acredite un domini suficient de les competències d’un idioma pot incorporar-se a qualsevol curs o nivell si supera una prova de nivell. La inscripció a aquesta prova es podrà efectuar del 12 de juny al 8 de setembre. Cada escola publicarà el calendari per a realitzar-la, però, en qualsevol cas, els resultats es faran públics abans de les 22 hores del dia 18 de setembre.

Es reserva un període d’admissió extraordinari, del 16 al 19 de setembre, per a l’alumnat de l’EOI que haja suspés l’examen de certificació, per als aspirants que requerisquen la prova de nivell, o per a totes aquelles persones que no s’hi hagen pogut inscriure en el període ordinari.

També cal recordar que, a més dels cursos curriculars, les escoles oficials d’idiomes també ofereixen cursos intensius i cursos formatius complementaris orientats al treball de la destresa oral, a grups d’iniciació, grups per a preparar les proves de certificació o grups de perfeccionament.

Aquest curs la Conselleria d’Educació ha simplificat el procés d’admissió a les EOI, per tal que l’alumnat s’hi puga inscriure telemàticament d’una manera molt més senzilla amb una nova plataforma.

Els usuaris podran triar en una mateixa sol·licitud els cursos de diferents idiomes en les escoles oficials que desitgen. Abans s’havia de fer una sol·licitud per a cada idioma que es volguera cursar i només es podia triar una escola oficial d’idiomes. Ara, en una única sol·licitud es triaran els idiomes, les escoles oficials i els horaris que millor s’adapten a les necessitats de cada alumne.

El període de sol·licitud d’admissió per al professorat PIALP de nou ingrés mitjançant la plataforma consultar ací estarà obert des del 9 de maig fins al 23 de maig. La matrícula, tant per a professorat de nou ingrés com per a l’alumnat que haja superat el curs anterior, s’haurà de formalitzar abans del 5 de juliol.

A més dels cursos ordinaris, el professorat que tinga la competència lingüística però vulga actualitzar els seus coneixements té l’oportunitat d’inscriure’s a cursos de 2 hores setmanals de destresa oral en grups reduïts. El professorat també podrà optar a cursos en línia del B2 i C1 d’anglés i C1 de valencià.

Per tercer any consecutiu, les EOI acullen una part del Pla integral d’aprenentatge de llengües per al professorat per a millorar el seu nivell en anglés i en valencià, amb l’objectiu de garantir progressivament la formació en llengües del professorat. Així, podran rebre formació en idiomes de manera gratuïta en anglés i en valencià, fins al nivell C1.

A aquests cursos podrà optar tot el professorat en actiu, tant funcionaris de carrera com interins, de centres públics, i també personal docent de centres concertats.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia