La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat beques per a la realització de pràctiques professionals en centres i serveis de biblioteques i arxius gestionats per la Generalitat Valenciana.

Es tracta de 15 beques que es repartiran de la següent manera: una beca per a cada una de les biblioteques públiques d’Alacant, Castelló, Orihuela i València; una beca per a cada un dels arxius històrics provincials d’Alacant, Castelló, Orihuela i Arxiu del Regne de València; dues beques per a l’Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana i cinc per a la Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Direcció General de Cultura i Patrimoni. Per a més informació, es pot consular el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’: consultar ací

Per a optar a aquestes beques es requereix ser menor de 35 anys i estar en possessió del títol de grau en Informació i Documentació, la diplomatura de Biblioteconomia i Documentació, la llicenciatura de Documentació o el títol universitari oficial de grau equivalent d’acord amb els plans d’estudi vigents o titulats superiors amb el mòdul nivell III de tècnic especialista en Biblioteconomia, Arxivística i Documentació, o titulació equivalent, expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents i que no hagen passat més de cinc anys des de la seua obtenció.

El període de durada de la beca serà de dotze mesos, i es podrà prorrogar sense necessitat d’una nova convocatòria per un període màxim de dotze mesos addicionals, sempre que hi haja la disponibilitat pressupostària en el següent pressupost anual de la Generalitat i l’exercici de l’activitat que s’estiga efectuant així ho requerisca o aconselle.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia