El primer ple de la Legislatura 2019-2013 se celebrarà este dijous a les 18.00 hores en el Saló de Plens del Castell. Serà una sessió extraordinària en la qual està previst que s’aproven 13 punts tots ells referits a l’organització de l’Ajuntament de Bétera per als pròxims 4 anys.

Durant el ple s’aprovarà la composició de les comissions informatives, la relació de càrrecs en règim de dedicació exclusiva amb dret a retribució, les quanties a percebre pels regidors per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part, la delegacions que corresponen a cadascun dels regidors, el nomenament dels Tinents d’Alcalde o els portaveus de cada grup polític, entre altres coses.

Una ordre del dia repleta de qüestions que urgeix aprovar perquè l’Ajuntament de Bétera comence a funcionar amb normalitat.

1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau de l’acta de la sessió constitutiva celebrada pel Ple de la corporació no 10 de 15 de Juny de 2019.

2. RÈGIM JURÍDIC.- Expedient sobre periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de la Corporació.

3. RÈGIM JURÍDIC.- Expedient sobre creació i composició de les Comissions informatives permanents i règim de sessions.

4. RÈGIM JURÍDIC.- Expedient relatiu a nomenaments de representants de la Corporació en òrgans col·legiats que siguen de la competència del Ple.

5. RÈGIM JURÍDIC.- Expedient relatiu a la determinació pel Ple, a proposta de l’Alcaldia, de la relació de càrrecs en règim de dedicació exclusiva amb dret a retribució.

6. RÈGIM JURÍDIC – Expedient relatiu a determinació pel Ple, a proposta de l’Alcaldia, de les quanties a percebre pels regidors per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que formen part.

7. RÈGIM JURÍDIC.- Expedient relatiu a creació i constitució de la Comissió de Coordinació Regidories Delegades.

8. RÈGIM JURÍDIC.- Donar compte d’expedient sobre constitució dels grups polítics i designació de Portaveus.

9. RÈGIM JURÍDIC.- Donar compte d’expedient relatiu Resolució de l’Alcaldia de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i règim de sessions

10. RÈGIM JURÍDIC.- Donar compte d’expedient relatiu Resolució de l’Alcaldia de nomenament dels Tinents d’Alcalde.

11. RÈGIM JURÍDIC.- Donar compte d’expedient relatiu a Resolució d’Alcaldia, de delegacions conferides a membres de la Corporació.

12. RÈGIM JURÍDIC.- Donar compte d’expedient relatiu Resolució de l’Alcaldia, de delegacions conferides a la Junta de Govern Local.

13. RÈGIM JURÍDIC.- Donar compte d’expedient relatiu a Resolució de l’Alcaldia sobre creació i constitució de la Junta de Portaveus.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia