Les ajudes per a la implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics i sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques s’han convocat dins del programa MOVES.

La finalitat d’aquesta iniciativa és convocar les ajudes de l’IVACE per a la implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics i sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques en la Comunitat Valenciana, en el marc del programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES), fomentant així la disminució de les emissions de CO2 i d’altres emissions contaminants. El termini de presentació de sol·licituds a aquest programa d’ajudes finalitzarà el 31 de desembre de 2019.

1.- Per a la implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, seran actuacions subvencionables els sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics, tant en la modalitat d’adquisició directa com d’operacions de finançament per renting,
així com la preinstal·lació elèctrica per a recàrrega de vehicle elèctric en comunitats de propietaris. L’adquisició d’aquests sistemes no podrà produir-se amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud en la convocatòria corresponent del present programa

La infraestructura de recàrrega podrà estar destinada als següents usos:

a) Ús privat en sector residencial.

b) Ús públic en sector no residencial (aparcaments públics, hotels, centres comercials, universitats, hospitals, polígons industrials, centres esportius, etc.).

c) Ús privat en zones d’estacionament d’empreses privades i públiques, per a donar servei a la seua pròpia flota.

d) Ús públic en zones d’estacionament d’empreses privades i públiques, per a donar servei als seus treballadors i clients.

e) Ús públic en via pública, eixos viaris urbans i interurbans i empreses.

f) Ús públic en xarxa de carreteres, sent d’especial interés la infraestructura de recàrrega en estacions de servei i gasolineres.

g) Recàrrega d’oportunitat d’autobusos mitjançant pantògraf. Les instal·lacions hauran de complir una sèrie de requisits.

2.- Per a la implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques, es considera actuació subvencionable els sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques públics o ben restringits a l’àmbit d’empreses o polígons industrials.

La quantia de les ajudes s’establirà de la següent manera:

1.- Implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics l’ajuda serà el 30% del cost subvencionable per a empreses privades i del 40% per a persones físiques, comunitats de propietaris i entitats públiques sense activitat comercial o mercantil. S’estableix un límit d’ajudes de 100.000 € per destinatari últim i convocatòria.

2.- Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques, l’ajuda serà el 30% del cost subvencionable. S’estableix un límit d’ajudes de 100.000 € per destinatari últim i convocatòria.

Es considera inversió elegible del projecte:
1.- a) Per a la implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, el projecte, l’obra civil, costos d’enginyeria i direcció d’obra del cablejat i la seua instal·lació des del quadre elèctric final del qual deriva el circuit fins al punt de connexió on es connecta el vehicle per a la seua recàrrega, aquest últim també elegible. També es considerarà elegible el sistema de pagament integrat en l’estació de recàrrega, la senyalització de les estacions de recàrrega i el sistema de gestió, control i seguretat. No es considera elegible la instal·lació de comptadors intel·ligents, que hauran de ser facilitats per les companyies elèctriques als consumidors.

2.- Per a la implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques, el projecte, l’obra civil, ancoratges i bases del sistema, el seu muntatge i instal·lació, el cost d’adquisició de les bicicletes i les despeses en programari necessari per a gestionar el sistema de préstec.

Per a les dues actuacions no es considera inversió elegible:
– L’IVA satisfet per l’adquisició de béns i serveis facturats i, en general, qualsevol impost pagat.
– Les despeses financeres conseqüència de la inversió, els de personalmpropi i els d’adquisició d’immobles i terrenys.
– Els costos d’adquisició de béns d’equip de segona mà.
– Totes aquelles despeses que no estiguen clarament definits.

Les ajudes previstes en aquesta convocatòria seran incompatibles amb altres ajudes que pogueren concedir-se per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

1. Podran acollir-se a aquestes ajudes les persones i entitats que s’enumeren a continuació en funció de cada tipus d’actuació:

1.1. Per a la Implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics:
a) Els professionals autònoms que estiguen donats d’alta en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors.
b) Les persones físiques majors d’edat, no incloses en l’anterior apartat.
c) Les Comunitats de propietaris.
d) Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud d’ajuda, i altres entitats, amb
o sense personalitat jurídica, el Número de la qual d’Identificació Fiscal (NIF) comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W.
e) Les entitats pertanyents al sector públic d’acord amb el que s’estableix en l’article 2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.

1.2. Per a l’Actuació 3 Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques, tots els enumerats per a l’actuació 2 a excepció
dels identificats en els apartats b) i c) respectivament, relatius a persones físiques i comunitats de propietaris.

No podran obtindre la condició de beneficiàries:
a) les persones, empreses i entitats sol·licitants en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que s’estableixen en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
b) Així mateix, no podran accedir a aquestes ajudes les empreses i entitats que -realitzant una activitat econòmica:
– empresa en crisi.
– estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia