L’Ajuntament de Bétera celebra esta vesprada el ple ordinari del mes d’agost que és al seu torn primer ple ordinari de la legislatura. Tal com anunciem els plens han canviat, ara se celebren a les 18.00 hores en el Saló de Plens del Castell.

Vos deixem l’ordre del dia:

RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau de l’acta de la sessió anterior celebrada pel Ple de la corporació no 11 de 4 de Juliol de 2019.

RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.

RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de la última sessió plenària ordinària.

RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària.

RÈGIM JURÍDIC.- Expedient dació compte Resolució d’Alcaldia de nomenament de Presidents efectius de les Comissions Informatives a proposta d’estes.

INTERIOR.- Expedient sobre fixació calendari laboral exercici 2020. Establiment dies festius locals.

INTERIOR.- Expedient sobre “protocol d’actuació municipal enfront d’emergències de la Urbanització Mas Camarena”. Aprovació definitiva.

INTERIOR.- Expedient sobre designació de representants en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de València.

INTERIOR.- Expedient sobre dació de compte i ratificació del decret num 1483/2019 de 22/07/2019 sobre pla local de prevenció d’incendis forestals.

HISENDA.- Expedient sobre dació de compte al Ple dels Informes de la Intervenció Municipal num 213/2019 sobre Pla anual de control financer 2019 – exercici control financer 2018- i Informe 264/2019 –modificació I/I

HISENDA.- Expedient sobre dació de compte al Ple de l’Informe de la Intervenció Municipal num 219/2019 sobre rendició informació a la OVELL Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques- LOEPSF, execució pressupostària 1o trimestre de 2019.

HISENDA.- Expedient de Modificació de Crèdits, número 07/2019 mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari a finançar amb càrrec al superàvit pressupostari procedent de la liquidació del Pressupost de 2018.

HISENDA.- Expedient de Modificació de Crèdits, número 09/2019 mitjançant crèdit extraordinari a finançar amb càrrec al superàvit pressupostari procedent de la liquidació del Pressupost de 2018.

HISENDA.- Expedient sobre Reconeixement Extrajudicial de Crèdit FPL 002/2019.

URBANISME.- Expedient sobre cessió d’ús a Iberdrola Divisió Elèctrica, SAU. de la superfície on se situen els centres de transformació de la Unitat d’execució “El Terrer” del Pla general de Bétera.

URBANISME.- Expedient sol·licitud de devolució d’avals en garantia de les obres d’urbanització del PAI dels sectors R-8 i R-9” formulada per l’agent urbanitzador, actualment Bankia Hàbitat S.L.

URBANISME.- Expedient sobre aprovació de l’Estudi de detall de la parcel·la 3- 1 del PRI Torre en Conill del municipi.

URBANISME.- Expedient sobre la modificació del projecte de reparcel·lació dels sectors R-8 i R-9” presentat per Bankia Hàbitat SL

RÈGIM JURÍDIC.- Precs i preguntes.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia