El Butlletí Oficial de la Província (BOP) ha publicat les ajudes per a la transformació digital de la Indústria, projecteINDÚSTRIA CONNECTADA 4.0”.

Podran tindre la condició d’empreses beneficiàries, les empreses que tinguen el seu domicili social o un centre de  treball en la Comunitat Valenciana, qualsevol que siga la seua forma jurídica (ja siguen persones físiques o jurídiques, associacions, entitats sense ànim de lucre, etc. ) que, en la seua condició de tals, desenvolupen o desenvoluparan una activitat industrial productiva si el seu objecte social es refereix a activitats enquadrades en la Secció C – Divisions 10 a 32 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE 2009).

Les ajudes d’aquesta convocatòria consisteixen en la recepció d’un assessorament especialitzat i individualitzat que inclourà un diagnòstic de la situació de partida de l’empresa beneficiària i l’elaboració d’un pla de transformació digital. L’assessorament es prestarà a través de reunions individualitzades amb les empreses beneficiàries i la realització de tallers temàtics i demostratius de suport a l’assessorament, amb un mínim de 50 hores d’assessorament individualitzat. Aquest assessorament tindrà la condició d’ajudes en espècie.

L’empresa beneficiària rebrà dins de l’assessorament especialitzat els següents serveis:
Diagnòstic previ de la situació digital de partida de l’empresa i una anàlisi interna de l’organització i del negoci.
Pla de Transformació que inclourà la definició de les actuacions del Pla, la quantificació i priorització d’oportunitats de digitalització i un benchmarking d’habilitadors.
Visites necessàries a les instal·lacions de la indústria beneficiària.
Tallers demostratius de contingut pràctic, que acosten les solucions digitals a les empreses industrials beneficiàries de l’assessorament.
El preu del servei objecte d’ajuda és de 10.400,00 € per empresa industrial beneficiària, impostos inclosos.

La Fundació EOI concedirà una subvenció sota la modalitat d’ajuda en espècie amb una quantia màxima individualitzada de 6.935,00 euros per empresa industrial beneficiària, que complete el procés d’assessorament.

L’empresa beneficiària contribuirà al servei abonant 3.465,00 euros. Perquè es procedisca a la realització de l’assessorament, es requerirà a l’empresa beneficiària que haja efectuat prèviament a la Fundació EOI un pagament a compte del 20% de l’import del total de la quantia que li corresponga aportar per l’assessorament a aquesta empresa beneficiària, una vegada efectuada la visita preliminar a aquesta. Aquest pagament a compte serà deduït de l’import total a abonar a la Fundació EOI a la finalització de l’assessorament.

L’empresa beneficiària abonarà la resta de l’import que li correspon, mitjançant transferència bancària al compte indicat
per la Fundació en la convocatòria, en el termini màxim de 30 dies naturals des de l’emissió de la factura. Aquesta emissió es realitzarà a la finalització de l’assessorament.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del següent al de la publicació d’aquest extracte en el BOE fins al 16 de setembre de 2019, inclusivament.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia