El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat la convocatòria pública de selecció d’empreses per al desenvolupament del Programa de coaching digital per a la transformació del comerç i l’artesania cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i 50% per la Generalitat Valenciana.

L’objectiu principal d’aquesta convocatòria és impulsar la incorporació sistemàtica de les TIC a l’activitat habitual de les pimes i autònoms del comerç i artesania, com a eines competitives claus en la seua estratègia, així com maximitzar les oportunitats que ofereixen per a millorar la seua productivitat i competitivitat.

Les entitats beneficiàries podran ser Pymes, micropymes i persones inscrites en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de València que es troben donades d’alta en el cens de l’IAE i que pertanguen als sectors del comerç o artesania.

Comerç minorista: empreses donades d’alta en el cens del CNAE2009 Grup 47 o que estiguen donades d’alta en l’IAE en els epígrafs 64, 65 o 66, de la secció primera de l’annex I del Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s’aproven les tarifes i la instrucció de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (s’exclouen les farmàcies).

Empreses artesanes: de qualsevol sector d’activitat, però hauran de comptar amb el Document de Qualificació Artesana (DCA) en vigor emés per la Generalitat Valenciana i estar inscrites en el directori d’indústries artesanes del Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana.

El cost màxim per empresa per a la realització dels serveis de Coaching Digital serà de 1.200 €. Aquest import serà finançat en el marc del Programa de coaching digital amb càrrec a fons FEDER de la Unió Europea i la Generalitat Valenciana, per la qual cosa aquest servei serà gratuït per a les empreses participants.

El termini per a la presentació de sol·licituds s’obri una vegada transcorreguts 10 dies hàbils des de l’endemà a la publicació de la convocatòria (30/08/2019 en el DOGV) i finalitza el dia 15 de novembre de 2019 a les 14.00 hores (o fins a esgotar pressupost).

El text complet d’aquesta convocatòria està a la disposició de les empreses en la seu de la Cambra de Comerç de València. A més, pot consultar-se a través de la web www.camaravalencia.com. En aquesta direcció podrà descarregar-se, juntament amb la convocatòria, la sol·licitud de participació. En el següent enllaç, tots els detalls: convocatoria del programa de coaching digital.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia