Després de l’aturada del mes de setembre, torna l’activitat plenària a l’Ajuntament de Bétera. Dilluns que ve, 7 d’octubre, a les 18.00 hores s’ha convocat el ple ordinari corresponent al mes d’octubre en el saló de plens del Castell de Bétera.

A continuació vos deixem l’ordre del dia en l’a més s’han inclòs les mocions que presentaran els diferents grups polítics i en les quals es tractaran temes com l’impost a l’energia solar, el respecte a la bandera o el plurilingüisme dels col·legis valencians.

ORDRE DEL DIA

1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau de l’acta de la sessió anterior celebrada pel Ple de la corporació no 12 de 5 d’agost de 2019.

2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.

3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària.

4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària.

5. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de resolució de l’Alcaldia num 1509/2019 de 25/07/2019.

6. CONTRACTACIÓ.- Expedient sobre reclamació formulada pel contractista GARBIALDI S. a. sobre el cost de reparació de la maquinària adquirida amb l’adjudicació del contracte de gestió del servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans, recollida i transport selectius de la fracció de poda i neteja de vies i espais públics del municipi de Bétera.

7. TRESORERIA.- Expedient sobre dació de compte Informe de Tresoreria 179/2019 sobre període mitjà de pagament a proveïdors RD 635/2014.

8. TRESORERIA.- Expedient sobre dació de compte Informe trimestral de Tresoreria 180/2019 sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010.

9. HISENDA.- Expedient sobre dació de compte de l’Informe num 332/2019 sobre rendició d’Informació a l’OVELL del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques –LOEPSF- execució pressupostària 2o trimestre exercici 2019.

10. HISENDA.- Expedient sobre dació de compte de les línies fonamentals Pressupostos 2020. Rendició informació a l’OVELL Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

11. HISENDA.- Expedient sobre modificació de crèdits num 11/2019.

12. URBANISME.- Expedient sobre nomenament de representants de l’Ajuntament per a formar la Comissió de delimitació Municipal a petició de l’Institut Cartogràfic Valencià.

13. URBANISME.- Expedient sobre petició formulada per l’empresa AGUAS DE VALENCIA SA, en reclamació d’inversions realitzades sense cobrament garantit.

14. URBANISME.- Expedient sobre sol·licitud devolució d’avals de les obres d’urbanització del PAI dels sectors R-8 i R-9 formulada per l’agent urbanitzador BANKIA HÀBITAT SL.

15. URBANISME.- Expedient sobre Programa d’actuació aïllada de la Unitat d’execució VALÈNCIA GOLF presentada per Immobiliària Marin Medina SA.

ASSUMPTES NO DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES

16. URBANISME. – Expedient sobre correcció d’errors de l’acord de cessió d’ús a Iberdrola, de la superfície on se situen els Centres de transformació de la Unitat d’execució “El Terrer” de Bétera. Votació sobre la urgència i sobre l’acord.

17. MOCIONS I MANIFEST.

  Moció sobre Aplicació de les deduccions de l’IBI, de l’ús dels sistemes per a l’aprofitament elèctric deslligat dels sistemes d’aprofitament tèrmic de l’energia provinent del sol.

  Moció per a instar al govern que vetle pel compliment en tots els municipis d’Espanya, referent al respecte de la nostra bandera.

  Moció sobre el dret a la lliure educació en els col·legis i la derogació de la Llei 4/2018 per la qual es regula el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià.

  Manifest sobre: Declaració del municipi de Bétera, com a ciutat solidària amb l’Alzheimer.

18. RÈGIM JURÍDIC. – Precs i preguntes.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia