La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha convocat per enguany el programa de foment de la contractació indefinida de determinats col·lectius vulnerables en l’àmbit de la Comunitat Valenciana: http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/17/pdf/2019_219.pdf.

Aquesta convocatòria té com a objecte la concessió de subvencions en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones desocupades pertanyents a col·lectius relacionats.

Poden inscriure’s en aquesta convocatòria les entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball en la Comunitat Valenciana.

No podran obtindre la condició de beneficiàries les següents:

 • Les persones o entitats en les quals concórrega alguna prohibició de l’art. 13 apartats 2 i 3 de la Llei General de Subvencions.
 • Les agrupacions de persones físiques o jurídiques, societats civils, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni.

Les persones destinatàries finals hauran de pertànyer a algun d’aquests col·lectius:

 • Persones en situació o risc d’exclusió social acreditats.
 • Persones desocupades de llarga duració.
 • Persones majors de 50 anys.
 • Persones amb diversitat funcional.
 • Les persones destinatàries finals hauran d’haver romàs desocupades i inscrites com a demandants.

Serà objecte de subvenció la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones desocupades a què fa referència el punt anterior, en el cas de persones amb diversitat funcional severa resultaran subvencionables una jornada d’almenys 15 hores setmanals.

La subvenció general serà de 22.680 euros. Si concorre a més la condició de dona o de persona amb diversitat funcional l’import serà de 23.940 euros. Si concorre la de víctima de violència sobre la dona o la de persona amb diversitat funcional severa, l’import ascendirà a 25.200 euros. Les contractacions de les persones amb diversitat funcional severa amb un jornada de 15 hores setmanals reduiran la subvenció proporcionalment.

La contractació haurà d’efectuar-se amb posterioritat a 17/01/2019.

A més a més, aquesta haurà de representar un increment net de la plantilla en comparació amb la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d’alta en els trenta dies naturals anteriors a la celebració del contracte, o el seu manteniment quan el lloc haguera quedat vacant arran de determinades causes (veure convocatòria).

Queden exclosos els següents suposats:

 • Contractes amb un període de prova igual o superior a 2 mesos.
 • Contractes fixos discontinus.
 • Els contractes de suport a emprenedors seran subvencionables si no es pacta període de prova.
 • Contractes a temps parcial, excepte 15 hores setmanals en diversitat funcional severa.
 • Persones que hagueren acabat la relació laboral en els 6 mesos previs a la contractació.
 • Contractes amb ETT.
 • Contractacions amb empreses excloses com a beneficiàries.
 • Relacions laborals de caràcter especial.
 • Contractacions on l’entitat ocupadora o els càrrecs directius mantinguen amb la persones cap treballadora de les relacions marcades.

La sol·licitud efectuada per persona jurídica haurà de presentar-se de forma telemàtica en la Seu electrònica de la Generalitat Valenciana.
La sol·licitud realitzada per persona física o persona autoritzada podrà tant per presentació telemàtica o mitjançant la presentació física en els llocs establits legalment en la normativa de la convocatòria.

Totes les ajudes establides anteriorment hauran de complir amb els requisits marcats en la normativa publicada a dalt referenciada, així com amb l’aportació de la documentació necessària bàsica i complementària sol·licitada per a poder accedir a aquestes. Tot això requerirà un control per a comprovar el compliment dels requisits. Els sol·licitants hauran de tindre en compte el compliment dels requisits establits. La informació anteriorment aportada no és vinculant per a la concessió de la subvenció.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia