Bétera celebra el ple ordinari del mes de desembre de l’Ajuntament municipal aquest dilluns, 02 de desembre. Com sempre, aquesta sessió tindrà lloc en el Saló de Plens del Castell de Bétera, a les 18.00 hores.

A continuació, adjuntem l’Ordre del Dia amb els punts a tractar:
1. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària.
4. HISENDA.- Dació de compte de l’Informe d’Intervenció núm. 490/2019 sobre càlcul del cost efectiu dels serveis de l’Ajuntament de Bétera, corresponents a l’exercici 2018.
5. HISENDA.- Dació de compte de l’Informe d’Intervenció núm. 491/2019 de rendició d’informació a la OVELL – Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques- LOEPSF. Execució pressupostària 3r trimestre de 2019.
6. PERSONAL.- Expedient sobre sol·licitud de Sr. Robert March Tortajada per declaració de compatibilitat per a l’exercici d’activitat pública.
7. INTERIOR.- Expedient sobre elecció de jutge/a de pau substitut/a en el municipi.
8. MEDI AMBIENT.- Dació de compte del decret 2205/2019 sobre compromís de l’Ajuntament de Bétera per a l’aprovació del nou Pla Local de prevenció d’incendis forestals (PLPIF)
9. URBANISME.- Expedient sobre cessió d’ús a Iberdrola Divisió elèctrica, S.A.O. de la superfície on se situen els centres de transformació del sector R-21 del Pla General de Bétera.
10. MOCIONS presentades per:
• Moció de VOX: Perquè es puguen aplicar les deduccions de l’IBI, de l’ús dels sistemes per a l’aprofitament elèctric, deslligat dels sistemes d’aprofitament tèrmic, de l’energia provinent del sol.
• Moció del PSOE: Per a l’adhesió al compromís 2030 i de la Federació Espanyola de municipis i províncies per al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible.
11. RÈGIM JURÍDIC.- Precs i preguntes.
Imprimir article
Comenta aquesta notícia