La Generalitat Valenciana ha convocat les ajudes per a l’obtenció del títol de batxiller per a les persones majors de 20 anys. La prova del curs acadèmic 2019-2020 es realitzarà al llarg de dos dies consecutius, els dies 3 i 4 d’abril de 2020.

El termini per a la sol·licitud d’inscripció a la prova i per a la seua presentació presencial, degudament signada per la persona interessada i acompanyada de la documentació que cal adjuntar en cada cas, s’estén des del dia 2 de gener fins al dia 27 de gener de 2020, ambós inclosos.

 • Nom del tràmit

  Sol·licitud d’inscripció en la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de Batxiller a la Comunitat Valenciana.

 • Objecte del tràmit

  Possibilitar l’obtenció del títol de Batxiller a les persones majors de vint anys o que els complisquen l’any natural de realització la prova, sempre que demostren haver aconseguit els objectius de Batxiller establits en l’article 33 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, així com els objectius fixats en els aspectes bàsics del currículum regulats en el Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s’estableix l’estructura de Batxillerat i se’n fixen els ensenyaments mínims.

 • Interessats/Sol·licitants

  S’hi poden inscriure per a participar en la prova les persones que complisquen els requisits que s’indiquen a continuació.

  Requeriments

  1. Haver complit, com a mínim, vint anys l’any natural de la convocatòria per a la qual es matriculen.
  2. No estar matriculat en ensenyaments de Batxillerat en cap dels règims, ordinari diürn, nocturn o a distància, en el moment d’efectuar-ne la inscripció, i no haver anul·lat la matrícula després del 15 de gener del curs acadèmic en què es faça la prova.
  3. No estar en possessió del títol de Batxiller en cap de les seues modalitats o itineraris, ni estar en possessió de cap titulació declarada equivalent als efectes acadèmics.
  4. Per a la inscripció i execució de la prova les persones adultes participants han d’acreditar la seua identitat per mitjà de qualsevol d’aquests documents en vigor: document nacional d’identitat (DNI), la targeta de residència del número d’identitat d’estranger (NIE) o, en el cas de les persones estrangeres residents, el visat d’estudis o el passaport. En aquest últim cas, les persones adultes participants han de presentar el certificat d’empadronament acreditatiu de la residència.
  5. Haver efectuat, abans de la finalització del període de presentació de les sol·licituds, l’abonament de la taxa corresponent a aquesta prova.

Tots els detalls de les taxes i llocs on sol·licitar-ho, en aquest enllaç: Procediments.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia