La Generalitat Valenciana ha obert el termini de presentació de sol·licituds per al Programa “Termalisme Valencià 2020“.

Aquells interessats a beneficiar-se del programa podran presentar la seua sol·licitud tant nova com aquella ja emplenada fins al 29 d’octubre de 2020.

  • Nom del tràmit

Sol·licitud d’estades en balnearis de la Comunitat Valenciana: Programa de termalisme valencià.

  • Objecte del tràmit

Convocar 10.128 places per a l’estada i tractament termal en establiments balnearis de la Comunitat Valenciana dins del Programa de Termalisme Valencià de la Generalitat, per a l’exercici 2020.

  • Interessats/Sol·licitants

a) Persones de 65 anys o més.
b) Persones de 60 anys o més, pensionistes del Sistema de Seguretat Social o de classes passives.
c) Persones de 60 anys o més amb discapacitat que, segons el que es disposa en el Text Refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seua Inclusió Social, tinguen una discapacitat igual o superior al 33%, acreditat amb un certificat. En el cas que aquestes persones precisen l’ajuda d’un acompanyant, serà necessari presentar un certificat de discapacitat on conste un grau igual o superior al 65%.
No serà necessària la presentació dels esmentats certificats si tenen el grau de discapacitat reconegut en la Comunitat Valenciana.
d) Podran assistir els cònjuges o parelles de fet dels sol·licitants, sempre que siguen majors de 50 anys i complisquen els requisits establits en l’article 6 de les bases.
e) També podran participar en el programa els/les fills/as de les persones beneficiàries recollits en els apartats anteriors, sempre que siguen discapacitats en un grau igual o superior al 33%, resulte impossible que queden a cura d’altres persones i depenguen dels seus pares per al seu acompliment en la vida diària. En tot cas aniran acompanyats i compartiran habitació amb els seus pares.
El compliment d’aquestes condicions vindrà referit al moment de presentació de la sol·licitud corresponent.

  • Requeriments

a) Estar empadronat en qualsevol dels municipis que integren la Comunitat Valenciana.
b) Precisar els tractaments termals sol·licitats i mancar de contraindicació mèdica per a la recepció d’aquests.
c) Poder valdre’s per si mateixos per a les activitats de la vida diària.
d) No patir trastorns mentals o de conducta que puguen alterar la normal convivència dels usuaris en els establiments hotelers i termals, ni malaltia infecte contagiosa.
A tals efectes, aquesta limitació s’entendrà referida únicament a processos aguts de les indicades malalties infectocontagioses, o de trastorns mentals o de conducta que puguen alterar la normal convivència dels usuaris en els establiments hotelers i termals.
Les persones amb discapacitat, acudiran amb el seu acompanyant a fi que aquest l’ajude a realitzar tals activitats.

Tots els detalls de les taxes i llocs on sol·licitar-ho, en aquest enllaç: Procediments.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia