En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), s’ha publicat la resolució de Labora sobre subvencions destinades al Programa de suport al manteniment del treball autònom de dones.

A través d’aquesta convocatòria podran ser beneficiàries les dones treballadores autònomes que en el moment de la contractació subvencionable es troben embarassades o en procés d’adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l’activitat durant la baixa maternal.

Les subvencions sol es concediran per a centres de treball radicats en la Comunitat Valenciana.

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar l’emprenedoria a través del programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s’otorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d’adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l’activitat durant la baixa maternal.

Condicions per a la concessió:
  • La contractació ha d’efectuar-se a partir de l’1 de gener de 2020 i sempre amb caràcter previ a la baixa maternal de la dona treballadora autònoma.
  • La persona contractada ha d’haver estat en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d’ocupació en LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació fins a la seua contractació.
  • La persona contractada no ha de mantenir amb la beneficiària una relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, o el seu equivalent en el cas de les parelles de fet.
Quantia de la subvenció:
  • En el cas de contractes temporals a jornada completa d’almenys 3 mesos de durada: 1.500€
  • En el cas de contractes temporals a jornada completa d’almenys 6 mesos de durada: 3.500€
  • Els imports indicats en l’apartat 1 s’incrementaran en 500 euros si es contracta a una persona amb diversitat funcional o a una dona.
  • Els contractes a temps parcial d’almenys 30 hores setmanals resultaran subvencionables, amb reducció proporcional de la quantia de l’ajuda.

Les sol·licituds deuran presentar-se preferentment de manera telemàtica en la Seu electrònica de la Generalitat Valenciana.

Per a la tramitació telemàtica s’haurà de disposar de signatura electrònica avançada, amb el certificat reconegut per a ciutadans admès per la seu electrònica de la Generalitat.

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia següent al de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà l’1 d’octubre de 2020.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia