Labora ha convocat subvencions destinades al Programa de foment de la contractació en pràctiques de persones joves qualificades (AVALEM JOVES),en el Document oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Podran ser beneficiàries d’aquesta convocatòria qualsevol entitat ocupadora, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball en la Comunitat Valenciana.

Les persones destinatàries finals d’aquestes subvencions són les persones joves majors de 16 anys que, comptant amb una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu, figuren inscrites com a beneficiària en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar la contractació en practiques a jornada completa de les persones joves qualificades, que figuren inscrites com a beneficiària en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Acció subvencionable i quantia de la subvenció
  1. Resultés objecte de subvenció la contractació en practiques a jornada completa durant almenys 12 mesos de les persones joves.
  2. L’import de la subvenció serà el resultat de multiplicar el 80% del salari mínim interprofessional (incrementant en la part proporcional de la paga extra)
Forma i termini de presentació de les sol·licituds

La sol·licitud efectuada per les persones jurídiques o els seus representants es presentarà preferentment de manera telemàtica en la Seu electrònica de la Generalitat Valenciana.

Per a la tramitació telemàtiques s’haurà de disposar de signatura electrònica avançada, amb el certificat reconegut per a ciutadans admès per la seu electrònica de la Generalitat.

La sol·licitud efectuada per les persones físiques o persones autoritzades per aquestes a través del registre de representants.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de setembre de 2020.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia