Aquest dilluns, 2 de març, tindrà lloc el Ple Ordinari del mes de març a Bétera. Com sempre, se celebrarà en el Saló de Plens del Castell del municipi, a les 18.00 hores.

L’ordre del dia és el següent:

1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau de l’acta *núm 15/19 de la sessió celebrada pel Ple de la Corporació el dia 4/11/19 així com de l’acta núm 16/19 de 02/12/2019.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes, disposicions de caràcter general.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària.
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària.
5. HISENDA.- Dació de compte de Resolució de *alcaldia núm. 2418/2018 sobre aprovació prorroga pressupostària, així com d’informe d’intervenció 562/2019, sobre rendició d’informació a la OVELL Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques – LOEPSF – PRORROGA PRESSUPOST 2019 i informe de *intervencion 38/2020 sobre correcció d’errors evaluació LOEPSF Prorroga Pressupostària.
6. HISENDA.- Dació de compte de l’informe de la Interventora municipal núm.21/2020 Avaluació del compliment del principi d’Estabilitat Pressupostària i Regla de Despesa de la Modificació de crèdit núm. 01/2020 mitjançant Incorporació de Romanents de Tresoreria de Despeses amb finançament afectat
7. HISENDA.- Dació de compte de l’informe d’Intervenció 23/2020, sobre rendició a la OVELL Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques- LOEPSF, 4t trimestre, exercici 2019.
8. HISENDA.- Dació de compte d’informe Informe Sindicatura sobre fiscalització de l’Ajuntament de Bétera. Exercicis 2017 A 2019.
9. URBANISME.- Expedient sobre cessió d’ús a Iberdrola Divisió Elèctrica SAU de la superfície on se situen els centres de transformació de la Unitat d’Execució extrem sud-aquest del pla general de Bétera.
10. MOCIONS presentades per:

  1. – Moció del PP: Moció per a commemorar el dia 8 de març com a Dia internacional de la Dona, sumant-se al lema de l’ONU “soc de la generació de la igualtat” i propiciar, instar i realitzar activitats que garantisquen de manera efectiva la igualtat entre homes i dones.
  2. – Moció de Compromís: Moció per al manteniment de l’albereda escultor Ramón Inglés (albereda) com a espai lliure de festes taurines.
  3. – Moció de Vox per a declarar el 27 de gener com a dia europeu de la Memòria de l’Holocaust.

11. PRECS I PREGUNTES.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia