PORTALS WEB DE L’AJUNTAMENT DE *BETERA, TRANSPARÈNCIA OPACA ?

La llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència i Accés a la Informació Pública i Bon Govern, té entre els seus objectius l’exigència de publicitat activa en matèria institucional, organitzativa, econòmica, jurídica i estadística.

La Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana suposa, a la meua entendre, un avanç respecte a l’estatal i estableix en la normativa autonòmica àmplies obligacions de transparència i garantia de l’exercici de l’accés a la informació pública, a més d’incloure disposicions relatives al Bon Govern i a la regulació de la Participació Ciutadana. Enumerar els seus objectius i estructuració escapa al propòsit d’aquesta opinió. Ressenyar que la web de Bétera es basa principalment en la llei estatal.

Informació pública són continguts o documents, qualsevol que siga el seu format o suport, que han sigut elaborats o adquirits en l’exercici de les funcions dels inclosos en l’àmbit d’aplicació de la llei (v.g. regidors, alcalde, etc.).

El deure de presentar i sotmetre a la consideració dels veïns la informació de la seua gestió, l’administració dels recursos, els criteris de les decisions que prenen, la seua conducta, i la dels funcionaris que dirigeixen, el podem entendre com un primer acostament al significat de la Transparència de la Gestió Municipal.

En Internet és possible trobar estimacions realitzades sobre la transparència de l’Ajuntament de Bétera, (*Dyntra, *Infoparticipa), així com dels indicadors que han utilitzat i com es valoren. En tots dos casos el nostre ajuntament obté un suspens en Transparència-Participació Ciutadana; en la primera es valoren 35 ajuntaments de la província de València i s’ocupa la posició 34 amb un índex del 10,5% sobre 100; en la segona de 2.018, Ciències de Comunicació de la UAB, s’obté un índex del 38,46%, amb el compliment de 20 de 52 indicadors. Es pot dir que en totes dues valoracions cap de les àrees analitzades aprova i es desprén que és deficitària en informació, ja siga institucional, organitzativa, planificació, alts càrrecs, econòmica, pressupostària, estadística, urbanística, mediambiental (octubre 2.019, anàlisi pròpia).

En cap lloc de la web de Bétera es publiquen plans d’objectius, concessions detallades de serveis públics, històric o estadístiques de contractes, informació sobre sindicats, obres públiques, plans urbanístics i el seu estudi d’impacte ambiental, planificació-gestió de personal en qualsevol dels seus apartats, ni polítiques o programes de medi ambient. Estan parcialment publicats i algunes vegades desfasats: els alts càrrecs (curriculum vitae parcial, agenda equipe de govern, declaració no renovada de béns i activitats, obsequis rebuts, retribucions sense expressió de concepte); el catàleg de tràmits i serveis només té una instància genèrica; els òrgans col·legiats són un organigrama-enllace del consistori anterior; costos de publicitat de 2.014-2.015; un enllaç a informe de fiscalització, 213-19, referenciat a 2.018.

Majoritàriament els citats haurien de trobar-se en el portal de transparència. En les tres categories d’aquest portal (institucional, normativa i econòmica) hi ha també informació que no és actual: així de 2.012 els llistats de béns immobles, béns mobles o d’alt valor econòmic i vehicles oficials; no s’ha dotat de contingut el que denominen “temes” excepte economia, hisenda i sector públic, (objectes de licitació, termini mitjà de pagament a proveïdors i el mateix contingut incomplet d’alts càrrecs); per tant és una picada d’ullet a l’exigència, el seu contingut no compleix res més que amb una xicoteta part del que hauria de complir, l’atenció ciutadana només mereix una instància genèrica; si que té interés la informació econòmica perquè és l’únic lloc on es troba, això sí una mica amagada sense mai s’ha buscat anteriorment.

La seu electrònica té poc contingut, la majoria són enllaços externs (GVA, govern d’Espanya, passarel·les, transparència que és estatal) o propis (ajuntament) … i entenc en general que pel seu contingut no està completament desenvolupada.

Dotar a la primera pàgina del lloc web de l’entitat amb els tres enllaços és gratuït, li resta accessibilitat i només passable pel contingut econòmic del portal de transparència, que no està present en l’àrea d’hisenda de la pàgina de l’ajuntament.

S’incompleix la publicació de l’activitat i finançament de les polítiques socials de despesa (sanitat, educació i serveis socials), que usualment es fa com un índex % sobre el pressupost o com una quantitat monetària per habitant.

La web de l’ajuntament és la de major contingut però sense un mapa de navegació concorde; en poques pàgines es desenvolupen els conceptes-principis bàsics, falten, entre altres, la seua funció, temàtica, normativa de referència, etc., sobretot en les pròpiament institucionals (ajuntament, àrees) amb poca informació organitzativa, de planificació, econòmica i nul·la d’estadística; existeix intranscendent informació dels regidors, dels partits polítics … Si que hi ha una àmplia informació jurídica en forma d’ordenances, reglaments i plens, sent la majoria mitjançant enllaços a documents pdf; és també abundant la informació sobre referències de tràmits, associacions, comerços, indústries, turisme i drets socials. L’àrea d’urbanisme conté un *SIG i informació *descargable mitjançant *ftp, únic en el lloc web per a visitants. Les àrees de medi ambient, sanitat, participació ciutadana, ocupació pública, esport, consum o agricultura estan una mica relegades i no existeixen àrees com a aigua-recursos hidràulics, comunicació-premsa, coordinació administrativa urbanitzacions … En manteniment, sine die, la policia local i el seguiment de mocions. El contingut del tauler d’anuncis electrònic (*TAE, *SITAE) és cada vegada més escàs, havent de recórrer a la recerca d’informació al BOP-València, DOGV, base de dades nacional de subvencions (*BDNS), sistema informació nacional d’aigua de consum (*SINAC) o altres recursos externs. En general els informes publicats que procedeixen d’hisenda són pocs, malgrat ser abundants, *v.g. 661 d’intervenció en 2.018 (175 de personal, 123 de subvencions, 98 de contractació…), la qual cosa posa en evidència que no es publiquen (des del punt de vista del polític pot ser innecessari que els coneguen els veïns, però no és cert ja que donen una clara mesura del que s’acata o no s’acata, siguen o no vinculants). Hi ha (1) mancada de claredat o absència de la data de publicació, de revisió, d’actualització, etc. tant de pàgines web com en documents; (2) igualment no es destaquen els continguts nous que no siguen el que consideren notícies (que sí que estan correctes i apareixen també en *RRSS); (3) la numeració de pàgines dels documents i en alguns la signatura o autoria i (4) un estil uniforme del lloc. És insòlita la lentitud de la corporació a actualitzar el contingut polític. La dificultat de les gestions és un hàndicap per al veí i l’ajuda i informació oferida poden ser insuficient i/o complexa. La web no és equiparable a les *RRSS perquè el seu pes en la transparència és absolutament major. Per això no veig correctes declaracions recents que eleven les *RRSS i APP municipals a la categoria de vies de comunicació ajuntament <–> veí. En conclusió, portals amb algun soroll i poques anous; però és de justícia elogiar la labor dels desenvolupadors i manteniment que fan un enorme treball que només es pot reconéixer i agrair.

Quant a òrgans col·legiats, se sap que del ple es recull el seu àudio (i vídeo-àudio?) no obstant això no consta l’enregistrament com a arxiu accessible en la web (mp3, *mp4, ja presents en moltes *EELL); la publicació del document de l’acta es demora com a mínim un mes, sent usual que siguen varis, la qual cosa realment no va en favor de la participació ciutadana en els esdeveniments polítics. Entenent que una acta ha de ser exacta al que ocorre i no ha de ser un resum transfigurat del realment ocorregut (malgrat l’art. 50 *TRRL; no sé si aplicat en la part final de l’acta del ple número 13/2.019, poc recognoscible per als presents en l’acte). Alguns pdf de plens, contractes o concessions, procedeixen de còpies escanejades sense *OCR (imatges) i de les quals segurament no existeix document sonor i que es podria solucionar gravant la seua lectura i, l’àudio resultant, ser una opció de descàrrega acompanyant al document; a més ho faria accessible per a més persones. Segons el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, (accessibilitat dels llocs web … del sector públic) probablement hauria d’estar solucionat en termini pròxim.

D’òrgans col·legiats diferents al ple sabem poc; a vegades ni membres, ni president, ni periodicitat de reunions, convocatòries, temes tractats, conclusions, etc. Són reunions que el *ROF considera en la seua majoria no públiques i que el ROM no modifica. Haurien de tindre publicitat en la part de la seua activitat que consideren publicable, (*v.g. ordre del dia, acords municipals transcendents, acords en les mocions, parts dispositives, etc.), i aplicar-ho a les sessions junta govern local, junta portaveus, comissions informatives, comissió seguiment òrgans de govern, consells locals i reunions mantingudes amb associacions. Sense aquesta publicitat difícilment el veí pot sol·licitar informació i per tant es va acabar la transparència. Moltes de les deliberacions que es puguen realitzar ho fan per delegació, tant de l’Alcaldessa com del Ple, i estan perfectament definides les informacions que es poden i no es poden publicitar; i així i tot, les que no es poden, tenen la possibilitat d’oferir-se parcialment protegint les dades necessàries. A suprimir perquè es perd “el públic” és l’excés estés i incorrecte de “veuen al meu despatx i el veurem”, que apareix en sol·licitar informació entre regidors en algun ple.

Impensable que els veïns iniciem un pelegrinatge pel BOP-València; la mateixa publicació podria estar esmentada en el *SIE (clar que amb millor sort que les que existeixen al DOGV) i no sols limitar-se a un enllaç general, no selectiu ni específic, cap a la pàgina del butlletí o diari oficial. Tampoc és assumible que algú interessat emprenga un periple diari al tauler d’anuncis físic de l’ajuntament per a consultar el que li puga interessar. Fets aparentment senzills de resoldre que són un llast.

Els partits polítics parlen de transparència, però malgrat tindre cada regidor una pàgina en la web de l’ajuntament, no la utilitzen o no el saben; la llei també obliga als partits polítics, encara que no sé si tenen webs exclusivament locals; en general, i com a veí, m’agradaria conéixer com apliquen la transparència, la qual cosa aporten en els seus programes i abans de res l’activitat de cada partit polític i regidors al poble.

De l’exposat, i el que queda en el tinter, concloc que el bon govern no resulta afavorit. És clar que la llei no exigeix una publicitat total però també és cert que pregona l’excepcionalitat de les restriccions excepte indicacions precises (*v.g. seguretat, defensa, protecció de dades …)

Incontestable que els veïns, depositaris de la seua sobirania a l’ajuntament, són els que hem d’exigir que els polítics conduïsquen el govern local en defensa dels interessos legítims del municipi i els seus habitants. I per a això han de millorar, abans que després, transparència i participació ciutadana del contingut web i de les conductes.

I quin menys que saber què fan i, més important, com ho fan !

Al meu entendre, no és possible amb opacitat i sense participació veïnal. Ací ho deixe.

La correcció de dades, crítica de les opinions o qualsevol aportació seran benvingudes.

Portal o pàgina web de l’Ajuntament de Bétera: www.betera.es

 

Francisco Pardo Serrano

vecino de Bétera

Febrero 2.020

 

Nota: En el pleno núm. 10 de 7/8/2017 la moción “Impulso al portal de transparencia, al derecho de acceso a la información y a la participación ciudadana en el ayuntamiento de Bétera”, presentada por el concejal no adscrito Sr. Gallén, fue rechazada por los votos en contra de Compromis, PP, PSOE, Cs, ABeC y MC-CUBE. Previamente en sendas mociones presentadas por el mismo concejal, “Contra la corrupción en las administraciones locales y creación del comité de transparencia local” y “Promoción de la ley de transparencia y buen gobierno”, pleno número 13 de 2.015, sólo PP y Cs votaron a favor de la primera y se abstuvieron en la segunda.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia